سنگاندازی امریکا مانع ورود هواپیما نیست

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

در حال//ی ک//ه به تازگی قرارداد خری//د ۰8 هواپیما بین ش//رکت هواپیمایی هما و بوئینگ به امضا رسید، برخی کارشناسان صنعت هوایی بر این موضوع اذعان کردهاند که امریکا بر سر فروش هواپیما به ایران سنگاندازیهایی خواهد کرد.

به گزارش تیننیوز، در همین راستا روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی عنوان کرده است، قرارداد امضا شده «بوئینگ» با ایران مستلزم تصویب وزارت خزانهداری، وزارتخارج//ه و کنگ//ره امریکا بهوی//ژه در زمینه ترتیبات مالی آن اس//ت و بعید به نظر میرس//د رییسجمهوری منتخب امریکا که مخالف توافق هستهای ایران است، آن را تایید کند. در همین راس//تا ش//بکه فاکسنیوز گزارش کرد، برخی نمایندگان جمهوریخواه کنگره متعهد ش//دهاند که با آغاز به کار دولت جدید این کش//ور، تمام ت//الش خود را ب//رای مقابله با فروش هواپیماهای بوئینگ به ای//ران به کار میگیرند. پس از امضای س//ند خری//د ۰8 فروند هواپیما از بوئینگ؛ برخ//ی نمایندگان کنگره اعالم کردند که در کنگره بعدی قصد دارند به ش//دت با این توافق مقابله کنند و ابراز امیدواری کردند با آغاز ریاس//تجمهوری ترامپ، جو سیاس//ی در راستای منافع آنها پیش برود. کارشناسان و تحلیلگران صنعت هوایی بر این باورند که حضور ترامپ مانع ورود هواپیما به کش//ور نمیشود، ش//اید شرکت هواپیمایی هما در زمان، تعداد و نوع هواپیما و برخی دیگر از مس//ائل با مشکل روبهرو شود اما حضور ترامپ به معنای وارد نش//دن هواپیما به کشور نیست. این سخنان در حالی از سوی مسئوالن و رسانههای امریکایی مطرح میش//ود که در امضای توافق تاریخی بین ش//رکت هواپیمایی هما و بوئینگ، پریزر نماینده بوئینگ اعالم کرد: سندی که امضا شد بر پایه توافقنامهای بوده که در ماه ژوئن با ایرانایر امضا ش//ده و این سند در قالب مجوزهایی است که بوئینگ از دولت امریکا دریافت کرده اس//ت. این سخن به معنای این است که شرکت بوئینگ با محافظه کاری و اقدامات پیشبینی شده با شرکت هواپیمایی هما به توافق رسیده است و خطری جدی بر سر راه ورود هواپیما به کشور نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.