سایپا باالتر از همه

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

رییس هیاتمدیره انجمن قطعهس//ازان کش//ور گفت: در سال 13۹5 بیشترین میزان درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته از سوی گروه خودروسازی سایپا رقم خورد.

به گزارش س//ایپا نیوز، رضا رضایی با اش//اره به افزایش تولیدات گروه خودروس//ازی س//ایپا در میان خودروس//ازان داخلی گفت: آنچه واضح و مبرهن اس//ت این میزان تولید خودرو در س//ایپا، یک رکورد بینظیر در بین خودروس//ازان بوده و این مهم نشان از عزم تیم مدیریتی برای ایجاد یک تحول چشمگیر در گروه خودروسازی سایپا و درنهایت صنعت قطعه و خودروسازی کشور دارد.

وی با اش//اره به معرفی و تولید ۲ محصول اتوماتیک برای ارائه به بازار در سالجاری از سوی گروه سایپا گفت: این موضوع نشان از دوراندیشی مدیران ارش//د این گ//روه، بهویژه دکتر جمالی مدیریت ارش//د این گروه بزرگ خودروساز دارد.

رضائی با اش//اره به رشد 35درصدی تولید در گروه خودروسازی سایپا نس//بت به مدت مشابه س//ال قبل گفت: این امر بیانگر وجود یک برنامه هدفمند و تحول در س//اختار مالی و مدیریتی گروه بزرگ خودروس//ازی سایپا است.

وی گف//ت: در کنار افزایش بیس//ابقه تولید، تقوی//ت و ارتقای زنجیره تامین در حوزه توس//عه و تنوع محصول نیز مبین جهتگیری این گروه به سمت تبدیل شدن به یک خودروساز جهانی است. رییس هیاتمدیره انجمن قطعهسازان ضمن اش//اره به برنامههای حوزه توسعه محصول، به ایجاد سیاس//ت ‪VenderTo Vendor‬ از س//وی سازندگان داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: در این استراتژی عالوه بر ارتقای سطح کیفی پروژههای جدید، توان طراحی سازندگان داخلی نیز تقویت میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.