تولید یک واحد کاال 4 برابر میانگین مصرف انرژی جهانی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون وزیر مس//کن، راه و شهرسازی گفت: ایران برای تولید یک واحد کاال 5 برابر ترکیه، ۹ برابر ژاپن و 3 برابر عربس//تان و نس//بت به میانگین جهان//ی 4 برابر انرژی مصرف میکند. حامد مظاهریان با بیان اینکه ایران نس//بت ب//ه میانگین جهانی از نظر میزان مصرف ان//رژی در وضعی//ت خطرناک//ی قرار دارد، گفت: اس//تفاده بش//ر از س//وختهای فس//یلی اکنون از هر زمان دیگری بیشتر شده است و اگر با همین رش//د ادامه دهیم تا سال ۰3۰۲میالدی، 3/51میلیارد تن نفت خام برای تامین تولید انرژی در جهان نیاز داریم.معاون وزیر مسکن، راه و شهرسازی افزود: این روش مصرف عالوه بر در معرض خطر قراردادن حرکت توس//عه بش//ر، زمین و محیطزیست را نیز به خطر خواهد انداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.