جزئیات اعطای تسهیالت ساخت بدون سپرده به انبوهسازان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

رکود در بخش ساخت و ساز یکی از مهمترین چالشهایی است که نه تنها در بخش ساختمان که در بسیاری از صنایع وابسته نیز تاثیر

گذاشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.