ایدرو، رهبر کنسرسیومی که رکورد زد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

ف//از ‪7 6،‬ و 8 نیز از س//وی ایدرو و با مش//ارکت پیمان//کاران خارجی راهان//دازی ش//ده و تمام فازه//ای بعدی پارس جنوب//ی تاکنون با گاز تولیدی این فاز راهاندازی شده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.