جزئیات‌اعطای‌تسهیالت‌ساخت‌بدون‌سپرده‌به‌انبو‌هسازان

بانک‹مسکن‹تشریح‹کرد‹

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

صنعت زیر س/اخت:

چندی پی//ش عباس آخوندی، در نوزدهمین اجالس هیات عمومی س//ازمانهای نظام مهندس//ی ساختمان با تاکید بر اجرای مقررات شهرس//ازی همانند مقررات ملی س//اختمان، از رش//د ۰۸ درصدی ساخت و خرید مس//کن در 3 ماه نخس//ت امس//ال خب//ر داد و گفت: بهس//ازی بافتهای میان//ی و درونی ش//هرها به عنوان میراث فرهنگی، شهرس//ازی و معماری در دس//تور کار وزارت راهوشهرس//ازی اس//ت. آخوندی گفت: بحثی که در وزارت راهوشهرس//ازی دنبال میش//ود این است که مقررات شهرس//ازی اعم از طرحهای جامع و طرحهای تفصیل//ی ب//ه اندازه مق//ررات مل//ی س//اختمان دارای ارزش و احترام هس//تند؛ از اینرو مقررات شهرس//ازی تعیینکننده حقوق مردم و حقوق شهروندان است و ما جامعه مهندس//ی باید بتوانیم در اجرای مقررات پایبند باشیم. وزیر راهوشهرس//ازی با اشاره به اهمیت مباحث مطرح ش//ده در آییننامه کنترل ساختمان خاطرنشان کرد: وزارت راهوشهرسازی آییننامه کنترل ساختمان را به هیات وزیران تقدیم کرده است و مبنای اصلی کنترل س//اختمان این اس//ت که مهندس//ان در هنگام اجرای س//اختمان و در کن//ار رعایت مقررات ملی س//اختمان باید مقررات شهرس//ازی را رعایت کنن//د. آخوندی در بیان اینکه تسهیالت بانک مسکن تا چه اندازه توانسته اس//ت به برونرفت از رکود در بازار مس//کن ختم شود، گفت: فکر میکنم آمارهایی که بانک مسکن در ماههای گذش//ته اعالم ک//رده آمارهای امیدوارکنندهای اس//ت و آمارهای م//ا در وزارت راهوشهرس//ازی برای ماههای فروردین، اردیبهش//ت و خرداد و همچنین تس//هیالتی که برای س//اخت و خرید مس//کن ارائه شده در ماههای یاد ش//ده و در مقایس//ه با س//الهای قبل نشاندهنده رش//د در این حوزه اس//ت. وزیر راهوشهرس//ازی تاکید کرد: آمارهای بانک مس//کن برای 3ماه نخس//ت امسال نش//اندهنده رش//د بیش از ۰۸درصدی اس//ت و اینکه به تدریج به س//مت رونق مسکن حرکت میکنیم. وی درب//اره آخرین جزئیات هواپیما اعالم کرد که نتیجه به زودی به اطالع عموم شهروندان خواهد رسید. آخوندی در پاس//خ به این پرس//ش که تا افق ۴۰۴۱ چه مسائلی را از جنبههای مهندس//ی، شهرس//ازی و فرهنگی باید م//ورد توجه ق//رار داد، گفت: اصلیترین بخش//ی که ما در وزارت راهوشهرس//ازی در زمینه پیوس//ت فرهنگی دنب//ال میکنی//م توجه ب//ه معماری ایران اس//ت. وزیر راهوشهرس//ازی تاکید کرد: رویکرد کالن کشور باید از ساختهای انبود به س//مت بهسازی بافتهای میانی و درونی شهرها متمایل شود .

وی گفت: جایگزینی بهسازی بافتهای میانی و درونی شهرها با تولید انبوه بحث م//ورد توجه ماس//ت و آنجاس//ت که ما میراث فرهنگی، شهرس//ازیو معماری را داری//م و این مهم در دس//تور کار وزارت راهوشهرسازی قرار دارد.

‹تسهیالت‹جدید‹بانک‹مسکن ‹

براساس شرایط استفاده انبوهسازان از تسهیالت بدونسپرده ساخت، طول دوره مش//ارکت مدنی این وام برحس//ب تعداد واحدهای مس//کونی ساختهش//ده، ۲۱ تا ۶3ماه و نرخ سود آن، ۸۱ درصد است.

به گزارش گسترش صنعت، انبوهسازان به عنوان سازندههای واجدشرایط دریافت وام س//اخت بدونس//پرده، میتوانن//د متناسب با حجم پروژه، از دورههای زمانی مختلف برای دریافت تسهیالت مشارکت، استفاده کنند. طول دوره مشارکت مدنی برای وام س//اخت بدونسپرده، بر حسب تعداد واحدهای مسکونی تعریفشده در پروژه س//اختمانی، از ۲۱ تا ۶3 ماه قابل تنظیم اس//ت و مدت اولیه ۲۱ ماه برای قراردادهای مش//ارکت مدنی، برای آندس//ته از ساختوس//ازهایی است که حداکثر ۵ واحد مس//کونی در پروژه ساختمانی، تعریف شده باشد. بر اس//اس این گزارش، ب//رای پروژههای دارای ۶ تا ۰۲ واحد مس//کونی، حداکثر مدت قرارداد مشارکت مدنی، ۸۱ ماه در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که سازنده از زمان دریافت تس//هیالت بدونسپرده ساخت مسکن، ۸۱ ماه فرصت دارد با استفاده از وام دریافتشده، نسبت به ساخت و تکمیل پروژه اقدام و بعد از آن، باید نسبت به فروش اقس//اطی و بازپرداخت تس//هیالت دریافتی، اقدام کند. بر اساس ضوابط تعیینشده برای وام ساخت انبوهس//ازی، مدت زمان اولیه قرارداد مش//ارکت مدتی برای پروژههای ۱۲ تا ۰۵ واحدی، ۱۵ تا ۰۰۱ واحدی و همچنین ۱۰۱ واحدی و بیشتر نیز، به ترتیب ۴۲ ، ۰3 و ۶3 ماه در نظر گرفته شده است. این زمانبندی برای طول دوره مش//ارکت مدنی، به صورتی تعیین شده که پروژههای پرواحد که عملیات ساختوس//از آنها زمانبر خواهد ب//ود، بتوانند در دوره زمانی بیش//تری نس//بت ب//ه پروژههای کمواح//د، برای بازپرداخت وام س//اخت دریافتی، اقدام کنند. این گزارش حاکی است، نرخ سود این تس//هیالت ۸۱درصد تعیین شده است و برای دوره فروش اقس//اطی –انتقال وام س//اخت به خریدار واحد مس//کونی- نیز نرخ سود در همین سطح ۸۱ درصدی است.

از آنجا که انبوهس//ازان و سرمایهگذاران پروژههای س//اختمانی ب//رای دریافت این تسهیالت، نیازی به سپردهگذاری ندارند، در نتیج//ه س//ود واقعی تس//هیالت، برابر با س//ود اس//می اس//ت و نرخ بازدارنده یا بدون توجیه اقتصادی، به ش//مار نمیآید. همچنین ویژگ//ی مربوط به نبود ش//رط س//پردهگذاری ب//رای دریافت تس//هیالت نیز، محرک قابلقبولی برای ساختوس//از به شمار میآید چراکه سازندهها در مقطع فعلی که بازار مس//کن در ح//ال خروج از رکود اس//ت، از حداقل نقدینگی برخوردار هس//تند و شرایط الزم برای سپردهگذاری و انتظار برای دریافت وام ساخت را ندارند.

‹پرداخت‹۰۰۱میلیون‹ ‹ توم/ان‹ ب/ه‹ انبو‹هس/ازان‹ س/نتی‹ کالنشهرها

براس//اس این اطالعیه، سقف تسهیالت مش//ارکت مدنی به ازای هر واحد مس//کونی به 3 روش س//نتی، صنعت//ی و فناوریهای نوی//ن و انتقال فناوری انجامپذی//ر اس//ت و در عین حال، میزان س//قف تابعی از ش//هر محل س//اخت، مختلف اس//ت. در ته//ران و ۶ کالنشهر دیگر ش//امل کرج، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان، برای ساختوس//ازهای سنتی یا همان روش معمول ساختمانسازی، به ازای هر واحد مسکونی، ۰۰۱ میلیون تومان وام ساخت به سازنده پرداخت میشود.

در این ش//هرها، برای پروژههایی که به روش صنعتی احداث میش//ود، سقف تس//هیالت معادل ۰3۱ میلیون تومان اس//ت؛ این در حالی اس//ت که صنعتیسازی در تعریف بانک مس//کن که از ضواب//ط مرکز تحقیقات راه، مس//کن و شهرس//ازی، تدوین و مالک عمل قرار گرفته است، شامل روشهای پیشساخته، پیشمونتاژ و کاربرد فناوریهای نوین اس//ت که در ای//ن زمینه، فناوریهای مورد تایید و دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرس//ازی به عنوان معیار پذیرش طرحهای صنعتیس//ازی از جانب بان//ک قرار خواه//د گرفت. در تهران و ۶ کالنشهر نامبرده، چنانچه سازندههای مسکن از فناوریهای منتقل ش//ده به کش//ور در زمینه صنعت س//اختمان و همچنی//ن روشه//ای منتهی ب//ه ارتقای بهرهوری مصرف انرژی، برای ساختوساز استفاده کنند، بانک مس//کن به ازای س//اخت هر واحد مسکونی، ۰۵۱ میلیون تومان تس//هیالت بدون سپرده پرداخت خواهد ک//رد. در این راس//تا تاکید میش//ود: مرجع تش//خیص فناوریه//ای نوی//ن و مصال//ح نوین س//اختمانی، مرکز تحقیقات راهوشهرسازی اس//ت؛ در جزایر کیش و قشم نیز برای سنتیس//ازی مسکن تس//هیالت ۰۰۱ میلیون تومان//ی، برای صنعتیس//ازی وام ۰۲۱ میلیونی و برای فناوریهای نوین نی//ز وام ۰۲۱ میلیون تومانی به ازای ساخت هر واحد مس//کونی پرداخت میشود. همچنین در مراکز اس//تان و شهرهای بزرگ (شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۲ هزار نفر) و س//ایر مناطق آزاد کش//ور نیز وام س//اخت بدون سپرده برای سنتیسازی با سقف ۰۹ میلیون، ب//رای پروژههای صنعتیس//ازی ۰۱۱ میلیون توم//ان و برای اس//تفاده از فناوریه//ای نوین وام ۰3۱ میلیون تومانی پرداخت میش//ود. در س//ایر شهرها نیز برای سنتیس//ازی، وام بدونسپرده ۰۷ میلیون تومانی و برای پروژههای صنعتیسازی، وام ۰۹ میلیون تومانی و ب//رای فناوریهای نوی//ن وام ۰۰۱ میلیون تومانی به ازای س//اخت ه//ر واحد مس//کونی، پرداخت میش//ود. بانک مس//کن برای رونقبخشی به بازار مسکن شهرهای کوچک و مناطق کمتر توس//عهیافته، س//قف تسهیالت ساخت را در این نوع مناطق شهری، تا حدودی جذابتر از شهرهای بزرگ در نظر گرفته است. در مناطق شهری کمتر توسعهیافته، برای پروژههای سنتیسازی، وام ۰۵ میلیون تومانی به ازای هر واحد مس//کونی، به انبوهساز پرداخت میش//ود. همچنین برای صنعتیسازی و مدل س//وم ساختوس//از یا همان انتقال فناوری نوین نیز در مناطق کمتر توسعهیافته وام ۰۷میلیون تومانی پرداخت میشد.

رکود در بخش ساخت و ساز یکی از مهمترین چالشهایی است که نه تنها در بخش ساختمان که در بسیاری از صنایع وابسته نیز تاثیر گذاشته است. بحران رکود در س/اخت و س/از تا حدی پیش رفته که برخی از اقتصاددانان دلیل اصلی رکود صنعتی در کشور را وابسته به آن میدانند. بر این اساس بانک مسکن به عنوان یکی از مهمترین حامیان ساخت و ساز در کشور دست به اقداماتی زده که جزئیات آن در ادامه این گزارش آمده است.

انبوهسازان به عنوان سازندههای

واجدشرایط دریافت وام ساخت بدونسپرده، میتوانند متناسب با حجم پروژه،

از دورههای زمانی مختلف برای دریافت تسهیالت مشارکت، استفاده کنند. طول دوره مشارکت مدنی برای وام ساخت بدونسپرده، بر حسب تعداد واحدهای مسکونی تعریفشده در پروژه ساختمانی، از ۲۱ تا ۶۳ ماه قابل

تنظیم است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.