توجه‹به‹ساختار‹تجار‹یسازی‹در‹بخش‹ریلی‹کشور‹

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

ریی//س هیاتمدی//ره انجمن صنفی ش//رکتهای ریل//ی رجا گفت: متاس//فانه فعالیته//ای جدی توس//عه و ارتقای کیفیت ریلی کش//ور بهص//ورت ناجوانمردانه و دور از صداقت زیرس//وال رفته که باید از این امر جلوگیری شود.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از پایگاه خب//ری وزارت راه و شهرس//ازی، سیدحس//ن موس//وینژاد گفت: باید به خصوصیس//ازی صنعت ریلی بپردازیم ولی این امر به این معنی نیس//ت که دولت تمام هزینهها را به بخش خصوصی س//پرده اس//ت بلکه میخواهیم ساختار تجاریسازی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نیازمند تغییر ساختار بخش ریلی هستیم و همچنین باید ه//زار و ۰۰۵ تا ۲هزار واگن مس//افری و ۶هزار واگن باری به مجموعه ریلی ما اضافه شود. همچنین الزم است صنعت ریلی در کنار حملونقل ریلی باشد و بخش دولتی از ظرفیتهای اضافی استفاده کند.

در مراسم اختتامیه نخستین نمایشگاه راهداری، راهسازی، حملونقل و صنایع وابس//ته، مقصود اس//عدی س//امانی دبیر انجمن شرکتهای هواپیمای//ی با تقدیر از توجه ویژه دولت پس از برجام به ش//رکتهای هواپیمایی گفت: تحوالت مثبتی در ۵/۱ سال گذشته اتفاق افتاده ولی در حوزهه//ای خارج از مجموعه وزارتخانه با مش//کالت گمرکی مواجه هس//تیم که قطعات هواپیماها مش//مول معافیت نیس//تند و نیز قانون ارزشافزوده و عوارض شهرداری برای ما مشکلساز شده است.

همچنین حس//ین احمدیزاده، رییس هیات مدیره کانون سراسری انجمنه//ای صنفی کارفرمایان موسس//ات و ش//رکتهای حملونقل داخلی کاالی کش//ور با بیان اینک//ه بیش از ۰۹درصد نقش حملونقل کاال و مسافر داخلی و بینالمللی کشور به عهده بخش خصوصی است، بر ضرورت افزایش اختیارات ش//رکتهای حملونقل خصوصی تاکید کرد و گفت: متاس//فانه ام//روز اگر راننده تخلف کند یا مش//کالتی در صدور مجوز باش//د بار آن را شرکتهای خصوصی به عهده دارند بدون اینکه نقش مدیریتی و اقتصادی داش//ته باشند و الزم است امور بهطور واقعی و کامل به تش//کلهای صنفی واگذار ش//ود ک//ه بازوهای اصلی دولت هستند.

مسعود پلمهر، رییس فدراسیون حملونقل و لجس//تیک ای//ران نی//ز در ای//ن مراس//م در س//خنانش بر این امر تاکید کرد که الزم است دولت بخش خصوص//ی را از خود بداند و امور مدیریتی و تصمیمسازی را به بخش خصوصی بسپارد.

وی همچنین به مشکالت هزینههای تامین اجتماع//ی و تعرفههای گمرکی اش//اره کرد و از وزیر راه وشهرس//ازی خواست در این زمینه تدابیری بیندیشد.

همچنین یونس جاوید، رییس هیاتمدیره انجمن صنفی حملونقل بینالمللی ای//ران با بیان اینکه بدون توجه به اجزای مختلف تجارت و بازرگانی، حملونقل موفق نیست، گفت: متاسفانه در بسته حملونقل برای برنامه ششم فقط به عناصر داخلی توجه شده و حوزههایی چون امور گمرک//ی، ترانزیت، مالی//ات، ارزشاف//زوده و قراردادهای تجارت بینالمللی مغفول ماندهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.