کمبود پارکینگ هواپیما در فرودگاههای بزرگ ایران

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

در پس//ابرجام، ایران برای نوس//ازی ناوگان فرس//وده هوایی اقدام به خرید ۰۸۱ فرون//د هواپیم//ای جدی//د کرد اما ب//ا خرید و ورود ای//ن هواپیماها به فضای کشور، زیرس//اختهای مناسب فرودگاه//ی برای میزبانی از نشس//ت و برخاست این هواپیماها در فرودگاههای سراس//ر ایران وجود ندارد. به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابطعمومی ش//رکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، عضو هیات مدیره و معاون عملی//ات فرودگاهی در این باره گفت: در فرآیندی ۰۱ س//اله ب//ا خرید هواپیما از ش//رکتهای بوئینگ و ایرباس، ناوگان هوایی ایران نوس//ازی خواهد ش//د اما نوس//ازی تنها به ناوگان هوایی کش//ور منتهی نمیش//ود بلکه باید در این مدت زیرس//اختهای فرودگاهی و س//طوح پ//روازی فرودگاهها نیز بهس//ازی و نوس//ازی شده و متناس//ب با هواپیماهای جدید و پهن پیکر باش//ند. در این راستا غالمحسین باقریان گفت: باید س//طوح پروازی فرودگاههای کشور برای میزبانی از هواپیماهای جدید توس//عه و بهسازی ش//ده یا طول و PCN باند (مقاومت) آن افزای//ش یابد. اکن//ون هر یک از این پروژهه//ای عمرانی در برخ//ی از فرودگاهه//ا در ح//ال اجراس//ت. وی افزود: براس//اس برنامهریزیها، نشست و برخاست هواپیماهای بزرگ و پهنپیکر ب//رای فرودگاههای//ی که امکان//ات و آمادگی دارن//د پیشبینی میشود و این هواپیماها نباید در فرودگاههای کوچک بنشینند. در حقیقت، ب//رای این فرودگاهها بای//د هواپیماهایی با ظرفیت ۰۵-۰۴ نفر خریداری ش//ود. عضو هیات مدیره و معاون عملیات فرودگاهی گفت: در فرودگاههای بزرگ مشکل تاکسیوی وجود ندارد اما با کمبود پارکینگ هواپیما مواجه هس//تیم. این مشکل در فرودگاههای مهرآباد و اصفهان ازس//وی نهادهای نظامی قابل حل است چراکه اراضی مورد نیاز در اختیار آنهاست. وی یادآور ش//د: در فرودگاههای بینالمللی توس//عه فرودگاه متناس//ب با نیازهای مسافری وجود ندارد، اگر نهادهای نظامی در این زمینه همکاری کنند، با توسعه فرودگاه مهرآباد حداقل امکانات ایجاد میشود. درحالحاضر امکانات مناسب نیست و باید توسعه یابند. به گفته باقریان، اراضی مورد نیاز فرودگاههای مهرآباد و اصفهان در اختیار نهادهای نظامی اس//ت، این نهادها قولهایی مبنی بر واگ//ذاری زمینه//ای در اختیار خود را به ش//رکت فرودگاهها و ناوب//ری هوایی ایران دادهاند اما هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.