تجهیزات ۳۰۴ میلیون دالری بندر چابهار در راه ایران

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

نخس//تین محموله از تجهیزات و ماشینآالت فاز یک توسعه بندر شهید بهشتی چابهار از بندر روستوک کشور آلمان بارگیری شد. به گزارش ایلنا، یاسری مدیرعامل شرکت آریا بنادر ایرانیان ب//ا اعالم این خب//ر گفت: ارزش مادی ماش//ینآالت و تجهیزات فاز یک بندر ش//هید بهش//تی چابهار، در مجموع 3۰۴ میلیون دالر اس//ت که قرار است در یک دوره دو ساله و براساس برنامه زمانبندی شده، به این بندر وارد شوند. یاسری با اشاره به اینکه این ماشینآالت تا پایان دی وارد کشور خواهند شد، تاکید کرد؛ این تجهیزات با یک کش//تی اختصاصی از بندر روستوک آلمان بارگیری شده و شامل جرثقیلهای موبایلی ساحلی و محوطهای است و بخش نخس//ت از مجموعه ماشینآالتی به شمار میرود که قرار است بهتدریج در فاز یک بندر شهید بهشتی چابهار مورد بهرهب//رداری قرار گیرد. وی همچنین یادآور ش//د: جرثقیلهای خریداری ش//ده دارای ظرفیته//ای ‪۰۸ ۰3۱، ۰۴۱،‬ و ۰۵ تن هس//تند و با دارا بودن امکاناتی از جمله اسپریدر و گرپ قابلیت جابهجایی کانتینرهای سنگین را تا ارتفاع ۶ طبقه از روی عرشه و ت//ا عمق ۸۱ کانتینر و همچنین قابلی//ت تخلیه بارهای فله را دارند. مدیرعامل ش//رکت آریا بنادر ایرانیان با اشاره به این نکته که ال س//ی این تجهی//زات ۶ماه پیش، از طری//ق بانک ایران و اروپا گش//ایش یافته بود، افزود: تجهیزاتی مانند یدککش، ریچ اس//تکر، تجهیزات مکانیزه تخلیه غالت، کش//تیهای الیروب و س//ایر تجهیزات مورد نیاز، بهتدریج و در برنامه زمانبندی شده از طریق مناقصههای خارجی و با همکاری ش//رکتهای داخلی تامین خواهند شد. گفتنی است بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران است و به دلیل ویژگیهای ارزشمند لجستیکی و موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی، توسعه ظرفیتهای آن در برنامههای دولت از اهمیت ویژهای برخوردار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.