قطار ایران به پشت دروازههای اروپا رسید

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

راهاندازی قطار مسافربری نخجوان-مشهد و برعکس میتواند گام نخست در ورود راهآهن ایران به خطوط ریلی اروپا باشد.

به گ//زارش تیننی//وز، قطار مس//افربری نخجوان-مش//هد و برعکس از ۹ دی راهاندازی میش//ود؛ در ای//ن گزارش تیننیوز نگاه//ی به فرصتها و چالشهای این راهاندازی انداخته اس//ت. بر اس//اس اعالم ش//رکت راهآهن جمه//وری آذربایج//ان، قطار مس//افربری نخجوان-مش//هد در ه//ر هفته دو ب//ار در روزهای یکش//نبه و پنجش//نبه از نخجوان به مقصد مشهد از مسیرهای نخجوان-جلفا- تبریز -تهران به مشهد حرکت خواهد کرد. برای فراهم کردن تس//هیالت بیشتر در این قطار، تجهیزات مدرن در پایانههای نخجوان و جلفا نصبش//ده است. در گزارش شرکت راهآهن جمهوری آذربایجان آمده اس//ت مسافران از ۴۲دسامبر (چهارم دی) بهصورت آنالی//ن و همچنین از پایانههای راهآهن میتوانند بلیت این مسیر را خرید کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.