استانداردسازی خدمات پس از فروش با همکاری پژو و ایرانخودرو

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

شهریار س//لطانی، معاون خدمات پس از فروش ایرانخودرو گفت: در پی همکاری مش//ترک ش//رکت ایرانخ//ودرو و پژو فرانس//ه برای تولید خودروهای جدید، ارائه خدمات مناس//ب ب//ه این خودروه//ا و ارتقای کیفی در خدم//ات پس از فروش ضروری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.