تاثیرگذاران خاص

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

در س//ال ۶۱۰۲می//ادی تعدادی از نام//داران صنعت خودرو در جهان برای همیش//ه خاموش ش//دند. صنعت خودرو بهطور قطع خدمات این بزرگان را هرگز از یاد نخواهد برد. به خدمات ای//ن افراد ک//ه نگاهی بیندازیم، خواهیم دی//د که هریک از آنها تاثی//ری خاص بر صنعت خ//ودرو از خود به جا گذاش//تهاند. از م//ردی که ب//رای امنیت مصرفکنندگان در خ//ودرو جنگید تا زن//ی که محصوالت کارخانهاش ۰۹درصد قطعات ش//رکتهای خودروسازی در امریکای شمالی را تامین میکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.