تاثیرگذاران خاص

به‹یاد‹درگذشتگان‹صنعت‹خودرو‹در‹سال‹۶۱۰۲میالدی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در س//ال ۶۱۰۲میالدی تع//دادی از نامداران صنعت خودرو در جهان برای همیش//ه خاموش شدند. صنعت خ//ودرو بهطور قطع خدمات این بزرگان را هرگز از یاد نخواهد برد. ب//ه خدمات این افراد که نگاهی بیندازیم، خواهی//م دید که هریک از آنها تاثیری خاص بر صنعت خ//ودرو از خود به جا گذاش//تهاند. از م//ردی که برای امنی//ت مصرفکنندگان در خ//ودرو جنگید تا زنی که محصوالت کارخانهاش ۰۹درصد قطعات ش//رکتهای خودروسازی در امریکای شمالی را تامین میکرد.

با تعدادی از درگذش//تگان صنعت خودرو در س//ال ۶۱۰۲میالدی (5۹ - 4۹3۱) بیشتر آشنا شوید:

‹جان‹ریکاردو،‹کرایسلر ‹

ری//کاردو در اواخ//ر ده//ه ۰۷ می//الدی (دهه ۰5) مدیرعامل و رییس ش//رکت کرایس//لر بود. او در دوران مدیریت خود پش//ت س//ر هم با چالش روبهرو میشد. اوج گرفت//ن قیمت بنزین، ت//ورم، افزایش قدرت رقیب ژاپنی و درنهایت باقی ماندن شرکت کرایسلر در میدان رقابت از جمله چالشهای دوران مدیریت ریکاردو بود.

او که نام مس//تعار «موشک» را رویش گذاشته بودند ب//رای غلبه بر این چالشها س//راغ روشهای گوناگون رفت که مهمترین آنها اس//تقبال از فن//اوری گرداننده چرخ جل//و یا همان دیفرانس//یل جلو و اس//تخدام لی ایاکوکو در سال ۸۷۹۱میالدی )۱35۷( بهعنوان رییس و مدیر ارشد اجرایی بود. او بعد از مذاکره با دولت برای نجات ش//رکت خودروس//ازی به یکباره بازنشسته شد. دلیل بازنشس//تگی ریکاردو بیماری قلبی اعالم شد. به گفته ایاکوکو، ریکاردو خود را از کرایسلر کنار کشید تا این شرکت زندگی دوباره پیدا کند. او در فوریه ۶۱۰۲ )۱3۹4( در ۰۹سالگی درگذشت.

‹مارتی/ن‹لیچ،‹ف/ورد،‹مازراتی،‹نکس/ ‹تای‹ ‹ وی

ابت//دا و انته//ای کار او در صنعت خ//ودرو در بخش مسابقه و رقابت بود. در میانه این دو مقطع اما به عنوان مدیر اجرایی شرکتهای خودروسازی کار کرد. ۷۱ساله بود که به خاطر بیم//اری التهاب مفاصل از فعالیت در بخش مس//ابقات باز ماند. بعد از آن به فورد رفت و 4۲ س//ال در ف//ورد اروپا کار ک//رد. او اعتب//ارش را مدیون تالشهایی است که برای هوش//مندی و آراستهسازی محصوالت فورد و شرکت وابس//تهاش، مزدا کرد. سال 3۰۰۲میالدی (۲۸3۱) درحالی که ریاس//ت فورد اروپا را به عهده داش//ت اخراج شد. بعد از آن مدت کوتاهی در مازرات//ی و بعد هم در نکس//ت ای وی کار کرد. در نکست ای وی تیم مسابقه فرمول ای تشکیل داد. لیچ در اول نوامبر ‪)۱3۹5( ۶۱۰۲‬ در ۹5سالگی درگذشت.

‹مارک‹استپ،‹یو‹ای‹دبلیو ‹

اس//تپ نخس//تین افریقایی-امریکای//ی ب//ود ک//ه ب//رای ایجاد ی//ک اتحادیه در کارخانه خودروس//ازی دتروی//ت چانهزنی ک//رد. او نقش اساس//ی در تامین وام 5/۱میلی//ارد دالری از کنگ//ره امریکا برای نجات کرایس//لر از بحران در س//ال ۰۸۹۱میالدی (۱۶3۱) داش//ت. ای//ن خودروس//از در ای//ن بره//ه زمان//ی تا ورشکس//تگی راه چندانی نداشت. 5 دهه همراهی او با اتحادیه از س//ال ۲4۹۱میالدی (۱۲3۱) آغاز شد. استپ در سال 4۷۹۱ میالدی رییس دپارتمان یو ای دبیلو کرایسلر شد و تا سال ‪(۸۶3۱) ۹۸۹۱‬ در همان جا ماند. پیرم//رد امریکایی-افریقایی در س//وم ژوئن امسال در 3۹ سالگی درگذشت.

‹کالرنس‹دیتلوو،‹مرکز‹ایمنی‹خودرو‹ ‹

دیتل//وو ی//ک بدن//ام خجالت//ی و در عی//ن ح//ال مبارزهکنن//دهای سرس//خت برای ایمنی مش//تری در خ//ودرو بود. او برای بیش از ۰4س//ال مدیریت اجرایی مرک//ز ایمنی خ//ودرو را به عه//ده داش//ت. دیتلوو از پیش//گامان تالش برای اس//تفاده از موارد ایمنی چون کیسه هوا و قوانینی بود که به موجب آن کسی که یک خ//ودرو یا کاالی معیوب دیگ//ر را میخرد، راهی برای اصالح یا جبران خسارتش وجود داشته باشد.

فش//ارهای او باعث ش//د که خودروهای فورد پینتو ب//ه خاطر آت//ش گرفتن ب//اک بنزین و آس//یب دیدن الس//تیکهای فایرس//تون ف//ورد از س//وی کارخان//ه فراخوان//ده ش//وند. دیتل//وو ده//م نوامبر امس//ال در ۲۷سالگی درگذشت. ‹

یات//ز س//الهای س//ال س//ردبیر مجل//ه معتب//ر ‪Car and Driver‬ ب//ود. او در س//ال 4۶۹۱میالدی )۱343( به این مجله پیوس//ت. یاتز بیش//تر از هر چیز به خاطر انتقادهای پیاپی از س//رعت مجاز 55 مایل در ساعت که بهصورت سراس//ری در امریکا وجود داشت، شناخته میشد. بیش//تر نقدهای او متوجه رالف نیدر، سیاس//تمدار امریکای//ی و از ه//واداران حف//ظ حقوق مش//تریان و س//ایر قانونگذارانی بود ک//ه در دهه ۰۶ می//الدی (دهه ۰4) تالش میکردن//د ایدههای خود را قانون کنند.

عش//ق یاتز به س//رعت باعث ش//د که او ی//ک دوره مس//ابقات اتومبیلران//ی ک//راس کانتری برگ//زار کند. این مس//ابقات 5 ب//ار در دهه ۰۷ می//الدی (دهه ۰5) برگزار ش//د. یاتز و دوستش، دن گارنی جایزه نخستین دوره این مس//ابقات را بعد از تنها ۶3 س//اعت رانندگی بردند. یاتز پنجم اکتبر ‪)۱3۹5( ۶۱۰۲‬ در ۲۸س//الگی درگذشت.

‹جول/ی‹ ‹

نگوی/ن‹

ب/راون،‹ ش/رکت

براون این شرکت را در سال ۸۸۹۱میالدی (۷۶3۱) تاس//یس کرد. تا س//ال 5۰۰۲ این ش//رکت بزرگترین تامینکننده قطعات در صنعت خودرو بود.

این ش//رکت که قطعات ۰۹درصد سازندگان وسایل نقلی//ه در امریکای ش//مالی را تامین میک//رد، زمانی ۰4 کارخان//ه و 3۱هزار و ۰۰5 کارمند داش//ت. براون از مهاجران ویتنامی به امریکا بود که در س//ال 5۷۹۱ می//الدی به این کش//ور رف//ت و پ//س از آن بهعنوان مهندس به ش//رکت فورد پیوس//ت. او در سال ۰5۹۱ (۹۲3۱) متول//د ش//د و در ژانوی//ه ‪)۱3۹4( ۶۱۰۲‬ درگذشت.

‹داروین‹کالرک،‹جنرا ‹لموتورز ‹

کالرک 45 س//ال از عم//ر خ//ود را در جنرالموتورز گذراند. او پیش از پیوس//تن به ش//رکت خودروس//ازی اولدزموبیل، مدیریت ارشد بیوک و جنرالموتورز اروپا را به عهده داشت. کالرک در سال ۶۹۹۱میالدی )۱3۷5( به شرکت خودروسازی اولدزموبیل، یکی از شرکتهای زیرمجموعه جنرالموتورز پیوس//ت و در س//ال 4۰۰۲ )۱3۸3( بهعن//وان نایبرییس امور صنعتی و نمایندگی فروش شرکت جنرالموتورز بازنشسته شد. کالرک روز ۱3 مه سال ‪)۱3۹5( ۶۱۰۲‬ در ۶۷سالگی درگذشت.

‹جک‹تیلور،‹بنگاه‹اقتصادی‹اجاره‹خودرو ‹

تیل//ور کس//بوکار خ//ود در زمینه اجاره خ//ودرو را در س//ال ۷5۹۱می//الدی )۱33۶( تنه//ا ب//ا ۷ خودرو موج//ود ش//روع کرد. کس//بوکاری که طب//ق آمار در س//ال 5۱۰۲ میالدی تعداد ش//رکتهای فعال در آن به ۷/۱میلیون ش//رکت رس//ید. نام کس//بوکار تیلور ‪»executive leasing«‬ بود. او آرامآرام کسبوکارش را در ب//ازار رونق داد و حتی به فرودگاهها هم کش//اند. مجل//ه معتبر فوربس ث//روت خالص خان//واده تیلور را در س//ال ۶۱۰۲ می//الدی ‪۸/5 )۱3۹5(‬ میلی//ارد دالر ب//رآورد کرد. او در دوم ژوئیه س//ال ‪)۱3۹5( ۶۱۰۲‬ در 4۹سالگی درگذشت.

‹راب/رت‹کوکس،‹ش/رک ‹تهای‹تبلیغاتی‹و‹ ‹ گروه‹کوکس

کوک//س مدیری خالق در زمین//ه تبلغات بود. او که چندین شرکت تبلیغاتی داش//ت به عنوان مغز متفکر تبلیغات ش//رکت هوندا ش//ناخته میش//د. او در سال ۸۷۹۱میالدی )۱35۷( کمپین «ما آس//انش کردیم» را برای هوندا و ش//عار «کیفیت ش//غل اول ماست» را برای فورد طراحی کرد. او همچنین به راهاندازی نشان ساترن جنرالموتورز کمک و بعد از آن شرکت خودش را تاسیس کرد. کوکس در ۸۱ ژوئن ‪)۱3۹5( ۶۱۰۲‬ در ۸۷سالگی درگذشت.

منبع: autonews

مارک استپ

کالرنس دیتلوو

بروک یاتز

جولی نگوین براون

داروین کالرک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.