استانداردسازی‹خدمات‹پس‹از‹فروش‹با‹همکاری‹پژو‹و‹ایرا ‹نخودرو‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در پی همکاری مش//ترک ش//رکت ایرانخودرو و پژو فرانسه برای تولی//د خودروهای جدید، ارائه خدمات مناس//ب ب//ه این خودروها و ارتقای کیفی در خدمات پس از فروش ضروری است.

ش//هریار س//لطانی، معاون خدمات پس از ف//روش ایرانخودرو در گفتوگ//و با پرش//ین خودرو با بی//ان این مطلب گف//ت: باید حضور خودروس//ازان خارج//ی را بهعن//وان یک فرصت درنظ//ر بگیریم و از تجربی//ات آنها در عرصههای جهانی برای پیش//برد صنعت خودرو و خدمات پس از فروش بهرهمند شویم.

وی اف//زود: از ن//گاه ما تنه//ا نمایندگانی میتوانند ب//ه همکاری با ایرانخ//ودرو ادامه بدهند که خود را با اس//تانداردهای بهروز خدمات تطبیق دهند و مشتریمداری را به شکل واقعی در ارائه خدمات خود ب//ه آنها ثابت کنن//د. البته ایرانخودرو نیز در ای//ن راه به آنها کمک خواهد کرد.

به گفته س//لطانی، مطابق رویه مشترک و شاخصهای تدوین شده از سوی شرکت ایرانخودرو و شرکت پژو، نمایندگانی بهعنوان نمونه آزمایش//ی (پایلوت) ارائه خدمات انتخاب خواهند ش//د که بتوانند در ش//اخصهای موردنظر، نمره مناس//ب را کس//ب کنن//د و عمده این ش//اخصها شامل رضایت مشتری، کیفیت ارائه خدمت، ساختارهای فیزیکی نمایندگی و توان مالی و سرمایهگذاری نمایندگی خواهد بود.

معاون خدمات پس از فروش ایرانخودرو یادآور شد: در فاز نخست ۰4 نمایندگی در کل کش//ور عهدهدار ارائ//ه خدمت خواهند بود که ب//ا افزایش میزان تعداد نمونه آزمایش//ی (پایل//وت) این رقم افزایش خواهد یافت.

سلطانی خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر و با تغییر دستورالعمل ش//رایط و ضوابط خدمات پس از فروش که از س//وی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده، شاهد فراهم شدن ارتقای زیرساختارهای ش//بکه خدمات پس از فروش بودهایم و باید برای همس//و ش//دن با اس//تانداردهای بهروز خدمات پس از فروش، رویهها و دستورالعملها را به معنای واقع//ی اجرایی کنیم و نظارت کافی نیز بر اجرای بهینه آن داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.