مزایده‹خودروهای‹لوکس‹متروکه‹در‹گمرک‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

رییس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از آخرین وضعیت برگزاری مزایده خودروهای لوکس باالی ۰۰5۲ سیسی خبر داد.

امین دلیری با اش//اره به آخرین وضعیت برگزاری مزایده خودروهای لوکس متروکه افزود: دو دس//تگاه از ای//ن خودروهای لوکس را از رده خارج کردهایم و مزایده سایر خودروها در دست انجام است.

وی از اب//الغ مصوبه دی//وان عدالت اداری ب//رای واردات خودروهای لوکس با حجم موتور باالی ۰۰5۲ سیس//ی خبرداد و گفت: مقدمات برگزاری مزایده در حال فراهمسازی است اما باید توجه داشت که این خودروها، کاالهای متروکهای بهشمار میروند که مالکان آنها مشخص است و از مبادی ورودی رسمی و با مجوز وارد کشور شدهاند.

دی//وان عدالت اداری در ش//هریور س//الجاری مزای//ده خودروهای لوکس که ثبت س//فارش و خرید آنها پیش از اعالم ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور ۰۰5۲ سیس//ی انجام شده بود را آزاد اعالم کرد.

خودروهای لوکس متروکه گمرک، براساس قانون در اختیار سازمان جم//عآوری و فروش ام//وال تملیکی برای انجام مزای//ده قرار گرفت و براس//اس قانون واردکنن//دگان این خودروها نی//ز میتوانند در مزایده ش//رکت کرده و در صورت برنده ش//دن خودروه//ای موردنظر خود را تحوی//ل گرفته یا پس از فروش به غیر در قالب مزایده یادش//ده، مبلغ کارشناسی شده را دریافت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.