احتمال بیشترین پیشرفت رنو در فصل 2۰17

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ب//ا پایان فصل ۶۱۰۲ فرمول ی//ک، دوره حدس و گمانها برای وضعیت گروهها در فصل بعدی آغاز شد.

به گ//زارش خودرونویس، در این می//ان رنو با تغییر گروه لوتوس دوباره با نام خود به این مس//ابقات برگش//ت هرچند در فصل گذش//ته توفی//ق چندانی در این ب//اره نیافت و در جای//گاه نهم، مس//ابقات را به پایان برد اما به نظر میرس//د که فصل آین//ده این روند تغییراتی به خ//ود ببیند.جولیون پالمر از گروه رنو، معتقد اس//ت آنها از پیش میدانستند که س//ال ۶۱۰۲م برای آنها چندان خوششانس//ی ببار نیاورد و سخت باشد اما با این وجود وی امید دارد که در سال آینده بتوانند قدمهای بزرگی بردارند.پالمر اظهار کرد: به نظرم در س//ال آینده تا مدت قابلتوجهی تمرکز روی خودرو خواهد بود و از آن س//و سرمایهگذاری خوبی روی گروه داشتهایم و افراد توانمندی برای انجام کارها داریم. شاید بتوانیم گروهی باش//یم که بیشترین قدم را بر میدارد.پالمر که تنها یکبار موفق به کسب امتیاز شد، توانسته قرارداد یکساله خود را با رنو تمدید کند. این قهرمان پیش//ین رقابتهای ۲PG باور دارد که روند مناسبی در سال گذشته داشته است. وی البته درباره عملکرد خود اش//اره میکند: من اش//تباهاتی در این سال داشتم اما با ادامه روند مسابقات جلوی ادامه این خطاها را گرفت//م. به طوری که از رقابت مالزی به بعد همیش//ه در مرحله دوم تعیین خط حضور داشتم و مسابقات به درستی به پایان میرسید. درنتیجه پیشرفت کامال محسوس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.