توافق فولکس واگن با ۰۸ هزار شاکی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

فولکس واگ//ن با مالکان ۰۸هزار دس//تگاه از خودروهای آالینده خود به توافق رسید.

به گزارش عصرخودرو به نقل از رویترز، یک قاضی فدرال در امری//کا اعالم ک//رد که فولکس واگن ب//ا مالکان ۰۸هزار دستگاه از خودروهای دیزلی 3 لیتری آالینده خود به توافق اصولی دس//ت یافته اس//ت؛ امری که یکی از موانع کلیدی برای راه حل و فصل رسوایی آالیندگی این خودروساز بوده است.

چارلز بریر قاضی دادگاه بخش امریکا به مقدار خس//ارتی که این ۰۸هزار مالک دریافت خواهند کرد اشاره نکرد. این پ//ول جزو یک میلی//ارد دالری که چند روز پیش بابت حل و فصل اختالفات بین فولکس واگن و مس//ئوالن امریکایی اعالم شد، نیست.

چند روز پیش فولک//س واگن با نهادهای مقرراتی امریکا برای پس گرفتن ۰۲هزار دس//تگاه خ//ودرو، تعمیر ۰۶هزار خودرو و پرداخت 5۲۲میلیون دالر به یک صندوق اعتباری زیس//تمحیطی ب//رای جب//ران آالیندگ//ی بی//ش از اندازه خودروهایش به یک توافق به ارزش یک میلیارد دالر دست یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.