مدیر هیوندای امریکا اخراج شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ش//رکت کرهای هیوندای، دیو زوچووس//کی، مدیر واحد امریکای//ی خود را بهدلیل موفق نش//دن این برن//د در بازار خودروهای شاس//ی بلن//د و پیکاپ اخراج ک//رد. به گزارش خبرخودرو، حاال قرار اس//ت که جری فلنری که معاون وی بود جایگزینش ش//ود. البته ش//رکت هنوز جزئیات رسمی دقیق//ی را درباره اخراج وی اعالم نکرده اس//ت. مدیر جدید هیون//دای امریکا گفت: م//ن به دنبال هم//کاری نزدیک با نمایندگیهای فروش، ش//رکتهای وابس//ته، مدیران ارشد و کارکنان با اس//تعدادمان در سراس//ر کش//ور هستم. باید گف//ت که هیوندای امریکا در ماه نوامبر رش//د ۱/۲درصدی داش//ت. با این حال این ش//رکت اتکای زیادی به بخش کم سودده اجاره خودرو داشت که باعث موفق نشدن او شد. در ای//ن مدت و با کاهش قیمت س//وخت جذابیت خودروهای االنترا و سوناتای این شرکت برای مردم کاهش یافت و این ش//رکت نتوانست حتی با تخفیف 3۱درصدیش مشتریان را ب//ه خرید ترغیب کند. حاال قرار اس//ت مدیر جدید بیش از ۰53 نمایندگی فروش در سراسر امریکا را مدیریت کند و با ورود جنسیس به حوزه خودروهای لوکس رقابت سختی با برندهایی همچون بامو، مرسدس بنز و آئودی داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.