جمعآوری ۳ محصول فیات کرایسلر

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

فی//ات کرایس//لر ۰5هزار شاس//ی بلند کوچ//ک خود در سراس//ر جهان را به دلیل مش//کل توق//ف ناگهانی موتورها جم//عآوری میکند. ب//ه گزارش خبرخ//ودرو، این فراخوان ۰5هزار دس//تگاهی خودروهای داج جرنی، جیپ کامپس و پاتریوت مدل ۶۱۰۲ که همگی دارای موتورهای ۰/۲ یا 4/۲ لیتری 4 س//یلندر هس//تند را دربر میگیرد. فیات کرایسلر اعالم کرده که یک حسگر داخل موتور این محصوالت دچار مشکل ش//ده و همین مسئله باعث میش//ود موتور خودرو بدون هیچ هشداری به یکباره خاموش شود. هنوز اطالعاتی درب//اره افراد یا خودروهای آس//یب دی//ده در این زمینه در دسترس نیست. بیشتر این خودروها در امریکا در بازه زمانی 3ماهه بهار تولید ش//دهاند و همان طور که گفته شد دارای مدل ۶۱۰۲ هس//تند. قرار است پس از بازگردانی خودروها نمایندگیها اقدام به تعویض یا تعمیر این حس//گرها کنند. این خدمات به صورت رایگان ارائه میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.