«مدوالرها» ظرفیتی برای مجموعه سازی در صنعت قطعه

در‹گف‹توگو‹با‹کارشناسان‹صنعت‹قطعه‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

از قدی//م گفتهان//د هم//ه تخممرغهای خ//ود را در یک س//بد نچینید. به قول معروف باید س//خنان گذش//تگان را با طال نوش//ت و سرلوحه امور قرار داد. هر اندازه وابستگی صنعت قطعه به صنعت خودرو کاهش یابد س//ودمندی آن ب//رای هر دو صنعت بیش//تر خواهد ب//ود چراکه در نوسانات موقعیتی هر یک تحتشعاع دیگری قرار نگرفته و بهاینترتیب اقتصاد کشور در شکل کالن دچار آسیب کمتری میشود. البته این وابستگی برای صنعت قطعه آسیبرسانتر است زیرا قطعهسازان جایگزین برای این صنعت، بهش//دت در دسترس هستند. ازاینرو میطلبد سبد مشتریان آنها از مرزهای داخلی فراتر رفته و بخش صادرات خ//ود را تقویت کنند اما قطعهس//ازان چگونه میتوانند به سمت استقالل پیش بروند؟

‹کیفیت‹و‹ک ‹مکردن‹هزین ‹ههای‹سربار که در خط تولید این کارخانه اس//تفاده میشدند بسیار قدیمی بودند که در ایران بههیچعنوان از آنها اس//تفاده نمیشد.

او گفت: آنها تنها در حرف باقی نمیمانند بلکه فکر و کار جمعی دارند. بنابراین توان تولید به قدیمی یا جدید بودن دستگاه برنمیگردد بلکه همت و پشتکار است که سنگ بنای موفقیت است.

احم//دی عنوان کرد: اگر گفته میش//ود دس//تگاهها قدیمی و ناکارآمد اس//ت بیشتر به مدیریت تولیدکننده برمیگ//ردد. فرهن//گ کار جمعی وجود ن//دارد اگر این مولفه در نیروی انس//انی کش//ور به وجود آید با همین دس//تگاههای قدیمی و کهنه نیز میتوان کار مطلوب و باکیفیت داش//ت. همانگونه که دستگاههای پرس مورد اس//تفاده در کارخانههای اروپایی امروز در کارخانههای ایران استفاده نمیشود. او افزود: بحث حذف سربارها و ذخیره انرژی است درحالی که در کارخانجات کشور به این مهم توجه نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.