پویا احمدی: توان تولید به قدیمی یا جدید بودن دستگاه برنمیگردد بلکه همت و پشتکار است که سنگ بنای موفقیت است

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

‹

احس//ان نعمتبخش، مدی//ر دفت//ر هلدینگ بخش خودرو شرکت گیتیپس//ند ابتدا به کیفیت محصوالت اشاره کرد و به گس//ترش صنعت گفت: کیفیت، بخش مهمی از فعالیت صنعتی اس//ت که متاسفانه در صنعت خودرو نس//بتبه آن ش//کایتهایی وجود دارد و امروز بیش//تر نارضایتی مش//تریان درباره کیفیت خودروها و مرب//وط به ل//وازم تریم داخل و قس//متهای ایمنی آن است. اگر قطعهسازان آزادیعمل بیشتری داشته باشند و براس//اس ش//رایط روز بازار از مواد اولی//ه باکیفیتتر استفاده شود این مسئله قابلرفع است اما خودروسازان بای//د بهصورت همزم//ان هزینههای س//ربار خود را کم کرده و به قطعهسازان قیمت باالتری در قبال محصوالت خ//ود بدهند و بهاینترتیب ب//دون اینکه قیمت خودرو تغییر کند کیفیت خودروها افزایش مییابد.

وی ادامه داد: متاس//فانه هزینههای سربار خودروساز باالس//ت که هزینه آن به قطعهس//از تحمیل میشود از این رو قطعهس//ازان ناگزیرند بهدلی//ل کاهش قیمتها از کیفیتی اس//تفاده کنند که م//ورد تایید خود آنها هم نیست.

‹قرارداده/ای‹ ض/روری‹ ب/رای‹ ج/ذب‹ ‹ سرمای ‹ههای‹خارجی‹

این فعال صنعت قطعه در پاس//خ به این پرس//ش که قطعهس//ازان چگونه باید از وابستگی خود به بازار داخل کم کنند، گفت: خودروسازان باید در قرارداد با همتایان خارجی قطعهس//ازان را همراهی کرده و با تایید ش//دن ای//ن خودروس//ازان بینالمللی زمینه ص//ادرات را برای خ//ود فراهم کنن//د. البته برای قرارداده//ای جدید نیز قطعهس//ازان وارد گفتوگو با همتایان بینالمللی خود شدهاند؛ از جمله مذاکره با فولکس واگن تا بهاینترتیب شرایط برونرفت از محدودیتهای فراهم شود.

‹مدوالرها‹برای‹تشکیل‹مجموع ‹هسازی ‹

در بررس//ی و مطالعه محدود خودروسازان بینالمللی از قطعهس//ازان ایران//ی تعداد بس//یار مح//دودی آدیت ش//دهاند و این اتفاق نش//ان از برخی ضعفها در داخل سیس//تم تولید صنعت قطعه کشور است. خودروسازان به دان//ش فنی پایین و خطوط تولید فرس//وده اش//اره میکنند که به همان نسبت هزینههای سربار را افزایش میدهد و انرژی بیش//تری مصرف میش//ود اما کیفیت مطل//وب را ندارد. نعمتبخش ضمن تایید این مس//ئله گف//ت: دراینب//اره پروژهای در ش//رکت س//ایپا درحال پیگیری اس//ت ت//ا مدوالرهای (هنر پیمان//های) بزرگ بهعنوان مجموعهس//از مدوالرهای کوچک را زیرپوشش ق//رار دهن//د. بهاینترتیب چند ش//رکت مجموعهس//از بزرگ ش//کل میگیرد ک//ه باقی ش//رکتهای کوچک زیرپوش//ش آنها توان تولیدی خود را افزایش میدهند. از ای//ن رو چند ش//رکت بزرگی که آدیت ش//دهاند باید زیرمجموعههای خود را ش//کل دهند ت//ا توان کیفی و مالی قطعهسازان باال رود.

او گفت: البته با همکاری و س//رمایهگذاری مشترک ت//وان کیف//ی صنعتگ//ران افزای//ش مییاب//د و با عقد قراردادها بهنوعی کارخانههای داخلی به دس//تگاههای فناوری مجهز میشوند و بهرهوری باال میرود. بنابراین همکاریه//ای بینالمللی قطعهس//ازان بای//د در قالب مجموعهس//ازها شکل گیرد. برای نمونه قرار است برای ش//رکت ایکاپ ۵ مجموعهس//از داخلی از سوی شرکت پ//ژو تاییدی//ه بگیرند و باق//ی زیرمجموعهه//ا از طریق مدوالرهای بزرگ قطعه تامین کنند.

این فعال صنعت قطعه در پاس//خ به این پرس//ش که بهلح//اظ فناوری قطعهس//ازان داخل//ی میتوانند چند درص//د قطعات خودروهای جدی//د را در داخل تولید و تامی//ن کنند، گف//ت: توان داخلی باالس//ت و بهراحتی میتوانن//د در یک س//ال به ۰۶درصد برس//ند. ظرفیت صنعت قطعه کش//ور بهگونهای اس//ت ک//ه این درصد میتواند به صددرصد برسد.

‹ادعاهای‹نمایشی‹در‹بحث‹استانداردها ‹

پوی//ا احمدی، مدیر فروش ب//ازار گروه صنعتی کروز، در گفتوگو با گس//ترش صنعت در بحث فرآیند تولید گفت: هر ش//رکت تولیدکنندهای سلسله مشخصههایی برای تولید دارد که به آنها وابس//ته اس//ت. بهاینترتیب م//واد خامی وارد کارخانه ش//ده و در فرآیندی که روی آن انجام میش//ود آن را تبدیل به ارزش افزوده کرده و وارد بازار میکند. در بحث خودکفایی اگر صنعت داخل ش//اخصهای کیفی را رعایت نکن//د درنتیجه محصول بیکیفیت مصرفکننده را ناراضی خواهد کرد.

وی ادامه داد: بنابراین قطعهس//از برای تامین و تولید قطع//ات باکیفیت ناگزیر اس//ت نیاز خ//ود را از طریق مجراهای خارجی تامین کند.

این فع//ال صنعت قطعه در ادامه ب//ه کیفیت فرآیند تولید اش//اره ک//رد و گفت: زمانی که از کیفیت س//خن گفته میش//ود افراد روی کیفی//ت محصوالت متمرکز میش//وند این در حالی اس//ت که کیفی//ت از فرآیند و ابتدای کار آغاز میش//ود، از اینرو مدل تولید باید ابتدا از مواد اولیه تا انتهای س//اخت و محصول نهایی تعریف شود.

او گفت: بسیاری از تولیدکنندگان درباره استانداردها و داش//تن عالمتهای استاندارد معتقدند که بیشتر این ادعاها نمایش و ظاهری است و این ادعا در بازار به طور کامل ملموس و مشخص است.

وی تصری//ح کرد: باید فرهنگ کیفیت و اس//تفاده از کاالهای باکیفیت در کش//ور جاری و اجرا ش//ده و نیاز اس//ت این بستر از مدارس آغاز ش//ود. بنابراین فرهنگ کیفی باید از آنجا آغاز و به بطن جامعه جاری شود. اگر اس//تفاده از کاالی اصل//ی و باکیفیت تبدیل به فرهنگ ش//ود همچون کش//ور ژاپن اعمال تحریمها مشکلساز نخواهد شد.

‹ماش/ی ‹نآالت‹کهنه‹و‹بهر ‹هوری‹درس/ت‹از‹ ‹ توانمند ‹یها

همانط//ور که بارها از س//وی کارشناس//ان خودرویی عنوان ش//ده ب//رای ورود قطعهس//ازان و تامین قطعات خودروه//ای جدید نیاز اس//ت ت//ا خطوط تولی//د آنها نوسازی و روزآمد شود. احمدی در اینباره گفت: چنین استداللی منطقی نیس//ت زیرا تجربه نشان میدهد که صنعتگران واقعی از توانمندی خود بهترین بهرهبرداری را دارند. برای نمونه در سفری که همراه با گروه صنعتی کروز به اس//پانیا و پرتغال داش//تیم در کشور پرتغال از کارخانهای بازدید ش//د که در زمینه دس//ته سیمسازی خودرو فعالیت داش//تند و برای شرکتهایی مانند بنز، بامو، رنو و پژو تامین قطعه انجام دادند. کامپیوترهایی

‹توان‹بالقوه‹برای‹داخل ‹یسازی‹قطعات ‹

احمدی درباره توان قطعهسازان داخلی برای ساخت قطعات خودروهای جدید نیز گفت: زمانی که پژو برای س//اخت، وارد خط تولید ایرانخودرو ش//د س//اپکو در س//ال ۰۷ یا ۱۷ ش//کل گرفت تا برای تامین قطعات از داخل به آموزش نیروها برای گرفتن فناوری و اطالعات روز خودرویی بپردازد، امروز تمام قطعهس//ازان داخلی توانستند به سطح مطلوب برسند و کمتر شرکتی است که نتواند با این سطوح جهانی در امر خودرو کار کند.

وی تاکی//د کرد: ظرفی//ت و توانمندی ب//رای تامین قطعات خودروهای جدید مهیاس//ت و این داخلیسازی میتواند باالتر از ۰۲درصد آغاز شود.

احم//دی در نهایت درباره درصد داخلیس//ازیها نیز اظهار کرد: بس//ته به عوامل و رویدادهای آینده میتوان درص//د داخلیس//ازیها را افزایش داد و ت//ا ۰۷درصد رساند.

گفتههای افراد فعال در این صنعت، ش//نونده را دچار نوعی تناقض برداش//ت میکند اینکه آیا با ماشینآالت به روز شده کمک بزرگی به ذخیرهسازی انرژی و زمان میش//ود، یا این توان انسانی است که میتواند از همان دستگاههای کهنه بهرهوری باالیی داشته باشد.

اما بهطور قطع بهرهوری باال از دس//تگاههای قدیمی که بیش//ترین محرک آن انس//ان و نیروی یدی اس//ت فرد را مس//تهلکتر کرده و س//ن بازنشستگی و کهولت را پایینتر میآورد. از س//ویی دیگر برای کش//وری که هنوز درگیر برخی محدودیتهای اقتصادی در س//طح بینالمللی اس//ت، راهی برای آن جز اس//تفاده بهینه از امکانات موجود خود باقی نمیماند. در نتیجه باید گفت «هرکس از ظن خود شد یار من».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.