ضرورت‹تکمیل‹زیرساخ‹تها‹پیش‹از‹تمرکز‹بر‹بازارهای‹جهانی‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در حالی که صنعتگ//ران بهدنبال راهی برای ورود به بازارهای جهانی هستند، عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو کش//ور در اینباره معتقد اس//ت توان داخلیس//ازی تولید قطعه در کشور وجود دارد اما در ش//رایط کنونی صنعت خودروس//ازی نمیتوان روی ورود این صنعت به بازارهای جهانی تمرکز داشت.

علیاکبر جوانروح در گفتوگو با خبرخودرو با اش//اره به اینکه تکمیل زیرس//اختهای تولید قطعه ارجحتر از داخلیس//ازی قطعات خودروهای خارجی است، افزود: قطعهس//ازان داخلی از تجربه و توانایی الزم برای تولید قطعه باکیفیت برخوردارند اما بهتر است به جای توجه ب//ه مس//ئله ورود به بازاره//ای جهانی و داخلیس//ازی قطعات خودروهای خارجی اقدام به تکمیل زیرساختهای تولید قطعه در کشور کرد.

این در حالی اس//ت که برای توس//عه هر صنعتی نخست باید به زیرساختها پرداخت زی//را در صورت وجود زیرس//اختهای قوی میت//وان امی//دوار ب//ود ک//ه آن صنعت با افقهای ترسیم شده آیندهای روشن داشته باشد.

جوان//روح در ادامه تصریح کرد: نبود فناوری در تولید خ//ودرو داخلی از عوام//ل چالشبرانگیز صنعت خودرو ۰۶س//اله کشور اس//ت که تاکنون خودرویی ملی تولید نش//ده اس//ت بنابراین باید به تکمیل زیرس//اختهای صنع//ت خودروس//ازی (باالخ//ص صنع//ت قطعهس//ازی که رک//ن اصلی خودروس//ازی است) توجه ش//ود و سپس در ادامه به دنبال بازاریابی برای محصوالت فناوری شده بود. در بحث فناوری یکی از راهکارهای ارائه شده که صنعتگران امروز کش//ور در آن بخش در حال فعالیت هس//تند همکاری با همتایان خارجی ب//رای جذب س//رمایههای خارجی و آغاز یک فعالیت مش//ترک با همراهی آنها اس//ت در این راس//تا برخی قطعهسازان همکارهای پیشین خود را با شرکای خارجی خود توس//عه دادهاند یا برخی دیگر به تأسی از آنها به دنبال شریک بینالمللی هستند.

ای//ن فعال در صنعت قطعه با بیان اینکه به کارگیری نیروی انس//انی متخصص مس//تلزم پیش//رفت صنعت قطعه کش//ور اس//ت، اظهار کرد: تربیت نیروی انس//انی کارآم//د و متخص//ص از ابزاره//ای الزم و ضروری برای دس//تیابی به رشد و توس//عه صنعت قطعه است و باید مس//ئوالن توجهای ویژه به این مس//ئله داش//ته باشند. جوان//روح در نهای//ت خاطرنش//ان کرد: بهدلی//ل نبود نیروی انس//انی متخصص در صنعت قطعه نباید انتظار پیشرفت تکنیکی این صنعت را در کشور داشت البته با اصالح زیرس//اختها و ایجاد تحول در نگرش مسئوالن و حمایت آنها میتوان ش//اهد پیش//رفت این صنعت در آینده نزدیک بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.