آنچه باید از قطعات خودرو بدانیم

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

برای اس//تفاده و تصمیمگیری درس//ت ضروری اس//ت مال//کان خ//ودرو اطالعات نس//بی از عملکرده//ای برخی قطع//ات به کار رفته در خودروی خ//ود را بدانند. پیشتر درب//اره برخی قطعات مهم و پرمصرف اطالعاتی در اختیار خوانندگان قرار گرفت و در ادامه به توضیح بعضی دیگر از قطعات بهکار رفته در خودرو میپردازیم.

قف/ل مرک/زی: خراب//ی قف//ل مرکزی خ//ودرو خیلی نگرانکننده نیس//ت چون در ص//ورت از کار افتادن موتور آن همچن//ان میتوانید بهصورت دس//تی و با اس//تفاده از کلید درها را باز و بس//ته کنید. موتور قفل مرکزی خیلی به ندرت خراب میش//ود و اگر از کار بیفتد ممکن اس//ت ایراد از اتصاالت و سیمکش//ی آن باش//د و نیاز به تعویض دارد. می/ل گاردان: می//ل گاردان در خودروهای محرک جلو وجود ندارد و تنها در خودروهای محرک عقب و چهارچرخ محرک دیده میش//ود. وظیفه می//ل گاردان انتقال نیرو و گش//تاور از جعبه دنده به دیفرانسیل است. ایرادهایی که ممکن اس//ت برای میل گاردان پی//ش بیایند یکی خرابی نگهدارن//ده مرک//زی و دیگری خرابی اتص//االت (یا همان چهارشاخ گاردان) اس//ت. نگهدارنده مرکزی میل گاردان به سادگی تعویض میشود اما خرابی اتصاالت گاردان یک ایراد بس//یار جدی است و ابتدا با تولید صدا از زیر خودرو ش//روع ش//ده و در بدترین حالت میتواند با کنده ش//دن اتصاالت یک فاجعه به بار آورد. واح/د کنترل موتور: واحد کنترل موتور نامهای دیگری چ//ون ECU و DME نیز دارد. خ//ود ECU به ندرت خراب میش//ود و به طور معمول تنها خطاهای نرمافزاری در آن پدیدار میش//وند که با یک دستگاه دیاگ قابل رفع هستند. در صورت خراب شدن خود ECU نیز قیمت آن به طور کامل وابسته به نشان خودروی شماست و میتواند ارزان و یا بسیار گران باشد. اس/تارتر: هنگامی که کلید اس//تارت را در خودرو فشار میدهید موتور اس//تارتر که یک الکتروموتور اس//ت فعال ش//ده و پیش//رانه خودرو را میچرخاند تا روشن شود. اگر استارت زدید و استارتر کار نکرد به احتمال زیاد موتور آن س//وخته است و باید آن را تعویض کرد. تجربه نشان داده اس//ت که استارتر بدون اطالع قبلی و بهصورت ناگهانی از کار میافت//د و تعوی//ض آن در اکثر خودروها به س//ادگی امکانپذیر است. حس/گر زاوی/ه فرم/ان: حس//گر زاویه فرم//ان یکی از اصلیترین ارکان سیس//تم کنترل کش//ش )TCS( است. سیس//تم کنترل کش//ش به وس//یله دریافت زاویه فرمان از س//وی این سنس//ور میتواند جهت حرک//ت خودرو را تش//خیص دهد. وقتی که فرمان به یک س//ویی چرخیده باش//د اما خودرو در جهت مخالف در حال حرکت باش//د، سیس//تم کنترل کش//ش این وضعیت را تشخیص داده و با فع//ال کردن ترمزها و کم کردن دور موتور خودرو را به مسیر اصلی برمیگرداند. اگر این حسگر خراب شود چراغ هشدار سیستم کنترل کشش در پشت آمپر خودرو روشن میشود و ممکن اس//ت در برخی مدلها چراغ ABS نیز روشن شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.