موتورسیکلت محصور آزمایش میشود

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

کمپانی به نام ‪Lit Motors‬ در چند س//ال گذشته (از س//ال ۲۱۰۲م) در حال کار روی دس//تگاهی هستند که خودشان به آن نوع جدیدی از وسیله نقلیه میگویند.

به گزارش خودروکار نام این وسیله نقلیه سیوان اس//ت. چیزی که آنه//ا ارائه میدهند یک موتورس//یکلت محصور است که میتواند تعادل خودش را حفظ کند.

درحالحاضر این مدل تنها در حد یک نمونه اولیه است اما آنچه حدس زده میشود این است که چنین وسیلهای در آینده بهطور قطع س//اخته خواهد شد. بدنه فلزی این وس//یله نقلیه را یک پوش//ش آیرودینامیک میپوشاند که قرار است طراحی آن به عهده یکی از خودروسازان بزرگ باشد.

س//یوان به وسیله ۲ عدد gyro که زیر آن قرار دارد و در خ//الف جهت یکدیگر نی//ز میچرخند میتواند تعادلش را حفظ کند. آنها آنقدر قوی هستند که میتوانند تعادل این وس//یله را پس از برخورد به یک خودرو شاسی بلند حفظ و از واژگون ش//دن آن جلوگیری کنند. از نظر تئوری//ک اگر بخواهند امنیت این وس//یله نقلیه را افزایش دهند باید ۳ چرخ برای آن تعبیه کنند.

نیروی محرکه آن بهطور قطع تمام الکتریکی خواهد بود و تنها گزینهای که برای این خودرو وجود خواهد داش//ت تفاوت بین مدل تکسرنش//ین و دوسرنش//ین خواهد بود. در مدل دو سرنش//ینه، دو نفر همانند موتورس//یکلتهای امروزی پشت سر یکدیگر قرار خواهند گرفت.

دن//ی کیم، موس//س ای//ن کمپانی، هنوز زمان رس//می عرضه این وسیله به مشتریان را اعالم نکرده است اما آنها هماکنون پذیرای پیشس//فارشهای مش//تریان هستند و قیمت آن چیزی حدود ۴۲ هزار دالر پیشبینی میشود.

براس//اس گزارش رایان جیمز از بخش بازارگردانی این شرکت، ممکن اس//ت که تولید C۱ از اواخر سال ۶۱۰۲ میالدی آغاز ش//ود. باید گفت C۱ تنها محصول کمپانی ‪Lit Motors‬ نخواهد بود و آنها محصوالت بیش//تری را در دست تولید دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.