ارتقای کیفیت اتفاقی نیست

رییس انجمن قطعهسازان در گفتوگو با «گسترش صنعت» تاکید کرد

Sanat Newspaper - - گزارش ویژه -

کار در صنع/ت خودرو از قطعهس/ازان آغاز میش/ود و در واقع نقطه ابتدایی و ش/روع کار ب/رای یک خ/ودرو را باید در صنعت قطعه جس/توجو ک/رد. در ش/رایطی که صنعت قطع/ه با وجود محدودیتها و موانعی که بر س/ر راه دارد، نش/ان داده نهتنها از همتای/ان خارجی خود چیزی کم ندارد و حتی در مواردی از آنها پیش است اما با این حال نوک پیکان اتهامها مبنی بر بیکیفیتی محصوالت همواره به س/وی فعاالن این حوزه نش/انه رفته است. قطعهس/ازانی که این روزها با صادرات محصوالت خود، پای خود را به بازارهای جهانی باز کردهاند و سر از خط تولید خودروسازان خارج/ی درآوردهاند، این روزه/ا در حالی در ت/اش برای ادامه فعالیت یا حضور پررنگتر در بازار هس/تند که موانعی دشوار در مس/یر فعالیت آنها قرار دارد. در چنین ش/رایطی اجرایی نشدن

صنعت قطعه و خودرو در همه کش//ورها که قابلیت فعالی//ت در این صنعت و خانواده آن را دارند، صنعتی اس//تراتژیک به شمار رفته و کشورهایی که عالقهمند به توسعه صنعت خود هستند به صنایعی که اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر صنایع از جمله صنعت خودرو دارند، توجه ویژهای میکنند. همچنین کشورهایی که در زمینه توس//عه صنعتی موف//ق بودهاند، بهطور قطع صنعت خودرو را سرمش//ق فعالیتهای صنعتی خود قرار دادهاند زی//را امروز خ//ودرو در دنیا یک//ی از اولویتهای نخس//ت خانوار به ش//مار میآید. خودرو کالن کش//ور را زیرپوش//ش قرار میدهد و هر وسیله نقلیهای که میتواند مراودات را در داخل کشور توسعه بخشد از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود. براین اس//اس در اروپا خودروسازی مورد توجه ویژه قرار گرفته اس//ت. چین با هدف افزایش اقتصاد جهانی خود از ۸۱س//ال پیش صنعت خودرو را در اولویت قرار داده و اس//تراتژی تعریف کرد که خودروساز و قطعهس//از به صورت هماهنگ با همکاری دولت، فعالیت کنند تا در دورههای زمانی که اس//تراتژی تعریف و نقشه راه تدوین ش//ده و هدف مشخص بوده، برنامهریزی داشته باش//ند. خودرو از نظر کالن توسعه اقتصادی هر کشور در اولویت نخس//ت ق//رار دارد. از آنجا که فناوری در دنیا به س//رعت در حال پیشرفت اس//ت و بنگاههای ارائهدهنده خدم//ات با هدف ایج//اد رقابت در س//طح دنیا، در تالش برای ارتقای کیفیت بهصورت رقابتی اس//ت که این اقدام با اس//تراتژی توسعه محصول دنبال میش//ود و شاهدیم خودروسازان دنیا در تالش برای سبقت گرفتن از یکدیگر در نوآوری هستند.

خودروس//ازانی که از نظر تحقیق و توسعه و دیگاههای مهندس//ی بهتر عمل میکنن//د، بازار بهت//ری در اختیار خواهند داش//ت. وضعی//ت ارائه خدمات از ۵ س//ال پیش تاکن//ون ش//رایط متفاوت//ی را طی ک//رده اس//ت. امروز خودروسازان با بررس//ی بازار هدف، انتظارات مشتریان را شناس//ایی و در تولید محصول این م//وارد را مدنظر قرار میدهند. در حال حاضر خودروس//ازی در دنیا با طراحی پلتف//رم آغاز میش//ود. این طراحان که تع//داد محدودی در س//طح دنیا هس//تند ب//ا انعقاد ق//رارداد هم//کاری با خودروس//ازان خواستههای خود را در کالسهای مختلف تعریف میکنند. بحث کیفیت از این نقطه آغاز میش//ود و طراح پلتفرم به انتظارات مش//تری آگاه بوده و بر اساس این نیاز، کالس خودرو را تعریف و ساپالیرها یا سازندگان قطعات را دع//وت به همکاری میکند. بنابراین کیفیت از نقطه فکر ش//روع ساخت یک خودرو آغاز میشود این در حالی اس//ت که هماکنون یکی از مشکالت صنعت خودرو نبود امکان اجرایی کردن این روند در کشور بوده که باعث ش//ده تا از این نقطه فاصله بگیریم. این در حالی است که طراح پلتفرم در دنیا دانش خود را با تیروانها به اشتراک گذاش//ته و خواستههای خود را اعالم و شروع به همکاری میکنند.

در گذش//ته روند طراح//ی خودرو حدود ۵س//ال زمان میبرد اما امروزه و با پیشرفت فناوری این میزان به بیش از ۲ س//ال رسیده اس//ت. در طول این س//الها طراح در کنار س//اپالیرها حتی در مرحله ساخت نمونه قرار خواهد داش//ت تا قطعات اصلی س//اخته ش//ود بعد از ساخت نیز از نظر اس//تانداردهای مدنظر مورد ارزیابی قرار میگیرد. یکی از مش//کالتی که در صادرات به اروپا موفق نبودهایم همی//ن روند اس//ت. یکی از م//واردی ک//ه در تولید انبوه مدنظ//ر قرار میگیرد تولید یکنواخت خواهد بود. تولیدی که براس//اس الزامات، اطالعات مهندسی و استانداردهای تعیین ش//ده مج//وز تولید گرفته اس//ت. بای//د اطمینان حاصل ش//ود که قطعهس//از براس//اس اطالعات مهندسی تعریف ش//ده در شناس//نامه قطعه را به صورت یکنواخت در اختیار خودروس//از قرار دهد. وقتی خودروساز مطمئن شد که قطعه با کیفیت مورد تایید وارد خطوط تولید شده وظیفه قطعهساز تمامشده و از این پس وظیفه خودروساز آغاز میشود که نظارت بر شرایط مونتاژ قطعات بر اساس اس//تانداردهای تعریف//ی را دنب//ال کند. در این ش//رایط مصرفکننده با خیال راحت اقدام به انتخاب میکند. €

بهطور قط/ع روند تولید در ایران به این ش/کل نیست. از همان ابتدا طراحی پلتفرم انجام نمیشود که ش/اهد اعمال چنین اقدامات/ی در خطوط تولید باشیم.

بل//ه. ش//رایطی در چند س//ال پس از انق//الب به وجود آمد که الزامات این امر در داخل کش//ور ایجاد نش//د. در این س//الها قطعهسازان همواره تالش کردند تا جایی که توانس//تند، به صورت موردی خودرویی همچون پیکان را تولید کنند. بعد از خروج پیکان از چرخه تولید باز هم این روند در داخل کشور اجرایی نشد. یک پلتفرم با شروع کار خود قابلیت تولید چند خودرو را خواهد داشت و در زمان طراحی پلتفرم، شاس//یبلند یا کراساوور مشخص خواهد ش//د اما این فرصت برای خودروسازان داخلی فراهم نشد که بخشی از گالیههای مشتریان به صنعت خودرو به این بخش برمیگردد. €

خودروس//ازان به دنبال تیروان هستند. 3 نسل مدیریت ایرانخودرو و س//ایپا بهدنبال طراح//ی پلتفرم بودهاند اما موفقیتی حاصل نشد زیرا کار سادهای نیست این در حالی است که اس//اس کار و توسعه در طراحی پلتفرم است اما در س//الهای آینده با ورود خودروهای برقی و هیبریدی، توجیهپذیری طراحی پلتفرم نیز جای سوال خواهد داشت ام//ا بهطور قطع دانش پلتفرم در اختیار ما نیس//ت و مهم این است کسی که در طراحی پلتفرم همکار خودروسازان داخلی خواهد بود به انتظارات خاص طراحی پلتفرم آگاه باش//د. در اطراف ایران حدود ۰۰۵میلی//ون نفر جمعیت زندگ//ی میکنند و خودروس//ازان داخلی نیز به جایگاهی

‹

‹

‹

‹ رس//یدهاند که ب//ه نیازهای خ//ود آگاه هس//تند. بنابراین نیازمن//د زیرکی و هوش//مندی در میانه راه هس//تیم اما بهطور قطع در بخش قطعهسازی، باید نگاهی استراتژیک ب//ه فعاالن این حوزه داش//ته باش//یم. هرچن//د این تصور وجود دارد که خودروهای بیکیفیت بهدلیل تولید نشدن قطعات با کیفیت اس//ت اما آن چه مس//لم بوده این است که تعداد زیادی از قطعهسازان تحت اختیار خودروسازان ق//رار دارند و مدیریت آنها از طریق خودروس//ازان خواهد بود. بنابراین فعاالن بخش خصوصی قادر به پاسخگویی به تعداد زیادی از درخواستهای طراحان پلتفرم هستند اما اگر در این میان تاکید بر ضعیف بودن قطعهس//ازان است، میت//وان با اندیش//یدن تمهیداتی، این ضع//ف را تا اندازه زیادی پوش//ش داد. در این شرایط خودروسازان میتوانند نظ//رات، نگرانیها و بخشهای مورد نیاز خود را با انجمن قطعهسازان به اش//تراک بگذارند که در صورت ایجاد این تعام//ل، بخش عمدهای از نظرات و خواس//تههای مدیران خودروساز تامین خواهد شد. €

اتف//اق خاص و خارقالعادهای نیس//ت. بررس//ی صنعت خ//ودرو و قطعه ترکیه که در ۰۲س//ال گذش//ته در نقطه صفر ب//وده و ایرانیها در نقطه ۰۲ قرار داش//تند در حال حاضر این نکته را گوشزد و یادآوری میکند که این کشور اقدامات ویژهای را در پیش گرفته است. به طور قطع پاسخ ریی//س انجمن خودرو و قطعه ترکیه مبنی بر دلیل اصلی پیش//رفت این صنعت، بنا نهاده شدن اس//تراتژی توسعه صنعت خودرو و قطعه در یک بنیان مش//خص و پیگیری برای به ثمر رس//یدن موارد پیشبینی ش//ده بوده اس//ت. خدم//ات پس از فروش صنعت قطعه ترکیه با سیس//تم و الزاماتی که خودروس//از تعیین کرده در حال اجراست. در ایران اگر ضعفی در این کار دیده شود باید دنبال علت آن بود. در حال حاضر اگر مش//کالت بر س//ر راه قطعهسازان برطرف شود حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت. بهطور قطع کیفیت اتفاقی نیست و برای بهدست آوردن آن نیاز به مهندسی، کنترل و خطکش است. اگر ورودیهای بنگاههای کسبوکار در ایران با استانداردهای کسبوکار دنیا همخوانی نداش//ته باشد مشکالتی ایجاد خواهد شد. در حال حاضر بحث روی دانشفنی و کیفیت نیست بلکه بحث در عوامل ایجاد شده در صنعت قطعه است که بسیار ضعیف اس//ت و میتوان به بیثباتی قوانین اشاره کرد. از سوی دیگر نوس//انات ارزی هفتههای گذشته باقی ماندن در گردونه فعالیت را با تهدیدهایی مواجه کرده اس//ت. از سوی دیگر مواد اولیه، چالشهایی را برای تولید به همراه خواهد داش//ت. قوانی//ن موجود حاکم بر ش//رایط صنعت کشور، قوانین با ثبات و به روز نیست در حالیکه بنگاهدار برای رس//یدن به یک هدف باید بس//تر و اختیاری تحت حاکمیت خود داش//ته باش//د. ناوگان قطعهسازی در حال حاضر فرسوده اس//ت برای نمونه یک دستگاه که قطعات تزریقی خودرو را تولید میکند بر اس//اس اس//تانداردهای بینالمللی قادر به تعداد س//اعت مشخص است برای این که رنج کیفیتی خارج از اس//تاندارد نباشد دستگاه تولید قطعه باید تعویض شود.

کیفیت لق لقه زبان نیس//ت اما پیاده کردن این موضوع نیاز ب//ه الزامات//ی دارد. محدودیتهایی که قطعهس//ازان ب//ا آن مواجه هس//تند از ای//ن موارد آغاز میش//ود. هنوز ارتباط بانکی با دنیا برقرار نش//ده و بس//تهبندی و عواملی از این دس//ت مانع از فعالیت درس//ت قطعهس//از شده در حالیکه تولیدکننده به وظایف خود آگاه اس//ت اما عوالی که نیاز به پیاده کردن آنهاس//ت ش//رایط مساعدی برای تولید نیست. همواره در پاسخ به اعتراضهای قطعهسازان عنوان میش//ود که فعاالن این بخش نیازمند منابع مالی هستند اما قطعهسازان بیش از منابع مالی نیازمند اجرای سیاس//تهایی همچ//ون سیاس//تهای اعمال ش//ده در کشورهای چین و کره هستند. امسال وضعیت قطعهسازان همزم//ان با افزایش تولید خودروس//ازان به مراتب بهتر از س//الهای گذشته بود و با رشد ۰۴درصدی تولید خودرو، هزینههای سربار خودروسازان سرشکن شد در این شرایط هم//واره این تاکید وجود داش//ته که همزم//ان با افزایش تولی//د، کیفی//ت و ارائه خدمات پس از ف//روش نیز بهبود یابد که نس//بت به گذشته بهتر شده اس//ت. البته عنوان این نکته ضروری اس//ت که همه مشکالت مطرح شده در صنعت قطعه اگر صد برابر ش//ود تازه پاسخگوی مشکالت خودروس//ازان خواهد بود که بهب//ود این وضعیت نیازمند همت جمعی، طراحی نقشه راه و اصالحات امور است که این امر جز با یک گروه پرتالش که مشکالت را شناسایی کند، میسر نخواهد شد. €

در س//ند چش//مانداز صنعت خودرو و قطعه جلس//ات متعددی برگزار و به س//ند تبدیل و در نهایت ابالغ ش//د. این در حالی اس//ت که کش//ورهایی همچون چین و کره نیز اس//تراتژیهای مش//ابهی همچون ایران داش//تهاند و برای تبدیل ش//دن به خودروساز، استراتژیهایی تدوین و براس//اس آنها عمل کردند و با گذشت زمان از تصدیگری دولت کاس//ته و نس//بت به قویس//ازی و افزایش قدرت بخ//ش خصوصی اق//دام میک//رد و در دورهه//ای زمانی ای//ن حمایتها را کاهش داد و پ//س گرفت اما در نهایت قطعهس//از و تامینکنندگان قوی در اختیار داش//ت. این اتفاق در ایران رخ نداد و با وجود تعیین مسیر، حرکتی در این زمینه انجام نشد. تجربه کشورهای صنعتی نیز نشان میدهد که این روند در این کشورها نیز اتفاق افتاد، نمونه آن صنع//ت خودرو امریکا در س//الهای ۸۰۰۲ و ۹۰۰۲م بود که با خریداری س//هام خودروسازان، حمایتهای الزم را از آنها انجام داد و درنهایت همزمان با قوی ش//دن این خودروس//ازان، س//هام آنها را بازپ//س داد. همه این موارد نیازمند طراحی هدف، نقشه راه و نظارت بر اجرای صحیح است. در حال حاضر بدنه صنعت قطعه هنوز برهم نخورده و همچن//ان فرص//ت برای رش//د این بخش وج//ود دارد. هماکنون حدود ۰۰۶ قطعهساز دارای کد شناسایی و ۰۰۴ قطعهس//از بدون کد در حال فعالیت هس//تند. قرار نیست این تعداد قطعهس//از به صورت هماهنگ وارد کار ش//وند بلکه باید با طراحی نقش//ه راهی چند ش//رکت به صورت مدوالر ش//ناخته شوند و شرکتهای دیگر در زیرمجموعه این ش//رکتها قرار بگیرند در این ش//رایط ممکن اس//ت تیروانها حتی بیش از ۰۰۱ ش//رکت را زیرپوشش داشته باشند. €

همزمان با طراحی پلتفرم از سوی خودروسازان داخل/ی، این نگرانی وج/ود دارد که تامینکنندگان داخلی توانایی قرار گرفتن در این زنجیره را نداشته باش/ند. به اعتقاد ش/ما چند درصد از قطعهس/ازان توانای/ی قرار گرفت/ن در ای/ن زنجی/ره را خواهند داشت؟ الزام/ات تدوین ش/ده از چالشه/ای اصلی این بخش به ش/مار م/یرود. رضا رضایی ریی/س انجمن قطعهس/ازان در گفتوگو با گس/ترش صنعت وظیفه قطعهس/از را تولید با کیفی/ت عنوان و تاکید کرد که قطعهس/از کیفیت را در دس/تور کار خود قرار داده و با تولید استانداردهای تدوین شده از سوی خودروساز، خود را در چرخه تولید با کیفیت قرار میدهد.

کیفیت از نقطه فکر ش/روع س/اخت یک خودرو آغاز میشود

با ورود خودروه/ای برقی و هیبریدی، توجیهپذی/ری طراحی پلتفرم جای س/وال دارد

بخش خصوصی قادر به پاس/خگویی به درخواستهای طراحان پلتفرم است

ب/ا طراحی نقش/ه راه چند ش/رکت به صورت مدوالر شناخته و شرکتهای دیگر در زیرمجموعه این شرکتها قرار میگیرند

توس/عه هم/کاری ب/ا خارجیه/ا و ایج/اد سرمایهگذاری مش/ترک (جوینت ونچر) در صنعت قطعه و فراهم شدن امکان در ارسال قطعات ایرانی به خ/ط تولید خودروس/ازان جهانی، تا چ/ه اندازه قطعهسازان را برای ارائه خدمات پس از فروش بهتر و در سطح الگوی جهانی آماده خواهد کرد؟

این نقش/ه راه با طراحی سند چشمانداز توسعه صنعت خودرو و قطعه در دسترس است.

در ای/ن ش/رایط برگ/زاری چهارمی/ن همایش صنعت خ/ودرو با محوریت خدمات پس از فروش را تا چه اندازه اثربخش میدانید؟

اث//رات 3 همای//ش قبلی را میتوان در ح//ال حاضر در صنعت خودرو ش//اهد ب//ود. چهارمین همای//ش با هدف ارائه تجربی//ات در زمینه خدمات پس از فروش در فضای بهتری انجام میش//ود. بررسی جلس//ات هفتگی شورای راهبردی چهارمی//ن همایش بینالملل//ی صنعت خودرو نش//ان میدهد ک//ه در اج//رای دقیق این ش//عار جدیت وجود داشته که امیدواریم نتیجهگرایی را در این همایش نس//بت به همایشهای قبلی ش//اهد باشیم. همایشهای قبلی تنها با هدف مش//ارکت و جذب سرمایهگذاری انجام ش//د اما این همایش بیشک کاربردی خواهد بود. برپایی نمایشگاهی به صورت ارائه خدمات پس از فروش به شکل عمل//ی میتواند به صورت بس//تهای در اختیار فعاالن این صنعت قرار گیرد. اعضا نیز تصمیم بر شفافسازی و فراهم کردن بس//ترهای الزم گرفتهاند تا بیش//ترین بهرهوری را شاهد باش//یم. الگوبرداری و برنامهریزی برای پیادهسازی این تجربیات هدف درس//تی است که امیدواریم به شکل صحیحی پیاده ش//ود. ب//ه طور قطع بع//د از این همایش ارتباط//ات بیش//تری ایجاد خواهد ش//د تا هدف//ی که از برگ//زاری این همایش که بهبود خدمات پس از فروش در ایران است، حاکم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.