تولید یک واحد کاال 4 برابر میانگین مصرف انرژی جهانی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مع//اون وزیر مس//کن، راه و شهرس//ازی گفت: ایران برای تولید یک واح//د کاال ۵ برابر ترکی//ه، ۹ برابر ژاپن و 3 برابر عربستان و نسبت به میانگین جهانی ۴ براب//ر انرژی مصرف میکند.

حامد مظاهریان در ششمین کنفرانس بینالمللی توس//عه پایدار و عمران شهری با بیان اینکه ایران نسبت به میانگین جهانی از نظر میزان مصرف انرژی در وضعیت خطرناکی قرار دارد، گفت: اس//تفاده بشر از سوختهای فسیلی اکنون از هر زمان دیگری بیش//تر ش//ده اس//ت و اگر با همین رشد ادامه دهیم تا سال ۰3۰۲میالدی، 3/۵۱میلیارد تن نفت خام برای تامی//ن تولید ان//رژی در جهان نیاز داریم. به گزارش ایس//نا، معاون وزیر مس//کن، راه و شهرسازی افزود: این روش مصرف عالوه بر در معرض خطر قراردادن حرکت توسعه بشر، زمین و محیطزیست را به خطر خواهد انداخت.

وی اف//زود: در همین زمینه تعهدات گوناگون جهانی برای جلوگیری از این واقعه انجام ش//ده است که در تازهترین آن ایران به قرارداد تغییرات آبوهوایی پاریس پیوسته است که براس//اس آن متعهد ش//دهایم ۴۱ درص//د از تولید گاز کربن دیاکسید خود را کاهش دهیم.

معاون وزیر مس//کن، راه و شهرس//ازی با اشاره به ۰۱ برابر شدن مصرف انرژی در ایران ادامه داد: از سال ۶۵3۱ تاکنون در مدت ۰۴ س//ال از تولید ۰۰۰۷ م//گاوات برق به ۶۷هزار مگاوات رس//یدهایم. این افزایش عالوه ب//ر تاثیرپذیری از دو برابر شدن جمعیت حاصل افزایش تولید و مصرف بوده است. در واقع میزان مصرف انرژی در کش//ور نسبت به بهرهوری از آن پایین است.

مظاهری//ان در همینباره افزود: ش//اخص ش//دت مصرف ان//رژی که گویای میزان انرژی اس//تفاده ش//ده ب//رای تولید مقدار مشخصی از کاال است نشان میدهد که در این زمینه وضعی//ت خوبی نداریم. تولید ناخال//ص ملی ترکیه ۵/۲ برابر ایران اس//ت اما نصف مصرف انرژی ما را دارد. یعنی ما برای تولی//د یک واحد کاال ۵ برابر ترکی//ه انرژی مصرف میکنیم. این رقم نسبت به ژاپن ۹ برابر و نسبت به عربستان 3 برابر و نسبت به میانگین جهانی ۴ برابر است.

وی درب//اره تعه//دات دول//ت در کاه//ش مص//رف انرژی خاطرنش//ان کرد: در بخش س//اختمانی 3۲ میلیون خانه که می//زان مصرف ان//رژی در آنها ۵8 درصد بی//ش از میانگین جهانی اس//ت موردتوجه ق//رار میگی//رد. در کارخانهها نیز به//رهوری پایی//ن اس//ت اما با توج//ه به کمتر ب//ودن تعداد کارخانهها، برنامهریزی و کنترل برای این قس//مت آس//انتر اس//ت اما در بخش مس//کن به دلیل س//روکار داشتن با 3۲ میلیون خانوار دش//واریهای مخص//وص به خودش را دارد و برای کاهش مصرف در این زمینه چالش بزرگی داریم.

معاون وزیر مس//کن، راه و شهرس//ازی با بیان اینکه برای انجام این کار در مرحله نخست به قانون نیاز داریم، ادامه داد: قانون اصالح مصرف انرژی در همین زمینه تبیین و تصویب ش//ده و در م//اده 8۱ این قان//ون وظیفه دول//ت طبقهبندی س//اختمانها از نظر میزان مصرف انرژی است. براساس این طرح باید ساختمانها طبقهبندی شوند و به ساختمانهایی ک//ه دارای مصرف زیاد هس//تند جریمه تعل//ق بگیرد. طبق طبقهبندی دولت، ساختمانها به دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم میشوند. دولت برای نخستین مرحله ساختمانهای زیرپوش//ش خودش را ملزم کرده در مدت ۵ س//ال برچسب انرژی دریافت کنند و می//زان مصرف انرژی آنها باید در رده G و E قرار بگیرد.

مظاهریان با اش//اره به اینکه این س//اختمانها تا دو س//ال موظف به برنامهریزی و تا ۵ سال موظف به اجرای این برنامه هستند، افزود: در صورتی که این اتفاق نیفتد و مصرف انرژی ساختمانها بیش از استاندارد تعیین شده باشد باید دو برابر قیمت برق مصرفی را بپردازند.

وی درب//اره س//اختمانهای خصوص//ی گف//ت: ب//رای س//اختمانهای خصوصی راهکار اجرایی در نظر گرفته شده تا بدون متحمل کردن هزینه هنگفت به مالک ساختمان این قانون اجرایی شود. در بخش خصوصی نیز دو گروه ساختمان در حال ساخت و نوساز و دیگری ساختمانهای پیش ساخته قرار دارند. در س//اختمانهای نوس//از بای//د مبحث ۹۱ کامال اجرایی شود که در این صورت این ساختمانها در رده انرژی E قرار خواهند گرفت که ش//امل دوج//داره کردن پنجرهها، سقف عایق حرارتی و بهینهسازی موتورخانه است. همچنین مش//تری جدید ملک هن//گام خرید خود را مل//زم به خرید خانهای میکند که وضعیت انرژی آن در حد مطلوب باشد.

مظاهریان با اشاره به روند رو به افزایش شهرنشینی در دنیا گفت: جهان مرز ۰۵ درصدی شهرنشینی را رد کرده است و در اجالسی که دو ماه پیش در اکوادور برگزار شد رقم دقیق آن ۴۵ درصد اعالم ش//د. همچنین برای نخستین بار زندگی در شهرها ارزش شمرده شد. در ایران میزان شهرنشینی ۲۷ درصد اس//ت که نباید از این موضوع بترس//یم زیرا این روند جهانی اس//ت و ایران جلوتر از این روند درحال حرکت است. آنچه در این مورد نگرانکننده اس//ت به دلیل تمرکز بیش از حد در ش//هرها، ناعدالتی و ناپایداری اس//ت که از مشکالت آینده بشر هستند.

حامد مظاهریان معاون وزیر مسکن

راه و شهرسازی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.