اعتبار‹تامین‹آب‹شرب‹روستایی‹5‹برابر‹شد‹

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرعامل ش//رکت مهندس//ی آبوفاضالب کش//ور گفت: دولت در تامین آب نگاه ویژهای دارد و در همین راس//تا تامین آب شرب روس//تایی ۵ برابر افزایش پیدا کرده است.

حمیدرض//ا جانب//از در جلس//ه مش//ترک ش//ورای برنامهری//زی و توس//عه اس//تان و اعضای کمیس//یون عمران مجلس شورای اسالمی در سالن باغستان گفت: قزوین اس//تانی است که از ظرفیتهای بسیارخوبی در بخشهای مختلف برخوردار اس//ت ولی با چالشهایی نیز مواجه است که باید برای حل آن اقدام کرد.

به گ//زارش ایس//نا، مدیرعامل ش//رکت مهندس//ی آبوفاضالب کش//ور گفت: ن//گاه ویژه دولت در تامین آب، محیطزیست و توسعه شبکه ریلی جدی اس//ت و خوشبختانه برای ایجاد مجتمعهای آب روس//تایی از محل صندوق توسعه ملی اعتبارات خوبی پیشبینی شده که اختصاص خواهد یافت.

جانباز با اشاره به افزایش بودجه آب شرب روس//تایی در قانون برنامه بودجه س//ال ۶۹ افزود: اعتبار آب شرب روستایی در الیحه بودجه سال آینده ۵ برابر شده است.

وی گفت: در بودجه س//ال آینده از اعتبارات تملک دارایی س//رمایهای برای تامین آب وضعیت بهتری داریم و میتوان امیدوار بود طرحهای بیشتری در این حوزه عملیاتی شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی آبوفاضالب کشور افزود: با افزایش اعتبارات آبوفاضالب شهری و روس//تایی در الیحه بودجه زمینه اجرای طرحهای عمرانی و آبرسانی تقویت میشود. مدیرعامل ش//رکت مهندس//ی آبوفاضالب کش//ور گف//ت: کمیس//یون عم//ران مجل//س میتوان//د برای تعیین ردی//ف بودجه و اجرای طرحه//ای فاضالب به شهرداریها کمک کند.

جانب//از تهدید و بحران آب را در س//ال آینده جدی دانس//ت و گف//ت: پیشبین//ی هواشناس//ی بیانگر آن اس//ت که درتابس//تان س//ال آینده ضمن گرم ش//دن چن//د درجهای هوا با کمبود بیش//تر منابع آبی مواجه خواهیم شد که رعایت صرفهجویی و اجرای طرحهای آبرسانی ضروری است.

وی افزود: امیدواریم با تصویب بودجههای مورد نیاز شرکتهای آبفای شهری و روستایی در موقع مناسب و قبل از هرگونه بحرانی با اجرای طرحهای توسعه برای تامین نیازهای مردم اقدام مناسب انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.