هزینه 5برابری انتقال زمینی و ریلی نسبت به لولهها

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرعام//ل خطوط لول//ه و مخابرات نفت درب//اره تاثیر گسترش خط لوله برای کاهش قاچاق گفت: احجامی که با خط لوله منتقل میشود قابل مقایسه با دیگر امکانات نقل و انتقال نیس//ت بهطوری که ح//دود 0٧درصد انتقال مواد نفتی در داخل کش//ور از طریق خطوط لوله انجام میشود همچنین صادرات به خارج از کشور به طور کامل از طریق انتقال از خط لوله به کشتیها انجام میشود.

عباسعلی جعفرنسب به ایلنا گفت: توزیع داخلی فرآورده ک//ه از طریق تانکر انجام میش//ود مخاط//رات خود را دارد و امکان هرگونه سوءاستفاده، حادثه و آسیب وجود دارد.

وی افزود: خطوط لوله در کل دنیا بهعنوان زیرس//اختی مط//رح اس//ت ک//ه در بخش انتق//ال کالن ه//م اقتصادی اس//ت و هم قابلیت اطمینان باالی//ی دارد و هزینههای آن ح//دود یکپنجم حملونقل زمین//ی و ریلی بوده و ارزانتر و س//ریعتر است و وابستگی به ش//رایط آبوهوایی، شرایط جاده و ترافیک نداش//ته همچنین کمترین آلودگی را برای محیطزیست دارد و از فواصل دور نیز منتقل میشود.

مدیرعامل ش//رکت خطوط لوله و مخاب//رات نفت درباره دستبرد به خطوط لوله نفت گفت: به خاطر افزایش قیمت فرآوردههای نفتی، اقدام به س//رقت و برداش//تن از خطوط لوله را شاهد هستیم.

وی افزود: درحالحاضر ش//رایط عملیاتی به نحوی است که هرگونه برداشت از خطوط را سریع متوجه میشویم زیرا به خاطر تغییراتی که در مراکز انتقال نفت احساس میشود کسانی که بهرهبرداری از خطوط را به عهده دارند تغییرات فشار و جریان را سریع احساس میکنند.

جعفرنسب گفت: با بکارگیری گشت و نیروهای حراست و خطبانه//ا و ترددی که در مس//یر داریم، س//عی کردیم از ای//ن وضعیت جلوگیری کنیم ولی گاهی به برداش//ت از خطوط اقدام میشود اما قبل از اینکه موفق شوند ما متوجه شده و جلوگیری میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.