روستاهای باالی ٠٢خانوار مازندران گازدار میشوند

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرعامل شرکت گاز مازندران اظهار کرد: شرکت گاز در نظر دارد از شهرس//تان گلوگاه در ش//رق تا رامسر در غرب مازندران همه روستاهای باالی 20 خانوار را گازدار کند.

محمداس//ماعیل ابراهی//مزاده به ایرنا گف//ت: ٩٩درصد جمعیت شهری مازندران از گاز طبیعی برخوردار هستند و استان از حیث گازرسانی به روستاها جایگاه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

ابراهیمزاده گفت: امسال 400 کیلومتر لولهگذاری گاز در مازندران انجام و 22 هزار مش//ترک به تعداد مشترکان گاز استان نیز افزوده شد.

وی ب//ا اش//اره به آغ//از عملی//ات اجرایی گازرس//انی به روس//تاهای هزارجری//ب ش//رق مازندران گف//ت: عملیات لولهگذاری 0١کیلومتر از این طرح انجام شده است.

به گفته وی لولهگذاری 20 اینچ انجام شده و لولهگذاری ٦١ این//چ در حال انجام اس//ت و برخی از روس//تاهایی که تجهیز کارگاه نش//ده بودند در حال تجهیز کارگاه هستند و تا هفته آینده کارها شروع میشود.

مدیرعام//ل ش//رکت گاز مازن//دران خاطرنش//ان ک//رد: گازرس//انی برای 2٥١ روس//تای هزارجریب شهرستانهای بهش//هر، ن//کا و گلوگاه ب//ا برنامهریزیهای انجام ش//ده در دستور کار قرار گرفته و اکنون با حضور ٥ پیمانکار و اعتبار 0٦میلیارد تومان در حال انجام عملیات لولهگذاری هستند.

ابراهی//مزاده گف//ت: براس//اس قرارداده//ا و تفاهمه//ای انجامشده وزارت نفت، روس//تاهای باالی 20 خانوار کشور با استفاده از روشهایی مانند لولهگذاری، الپیجی، مینی ال.ان.ج//ی یا س//یانجی از نعمت گاز طبیع//ی بهرهمند میش//وند. اس//تان مازندران با دارا بودن بیش از ٣ میلیون نفر جمعیت، یک میلیون و 200 هزار مشترک گاز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.