محموله اتان فازهای ٠٢ و ١٢ پارس جنوبی برای پتروشیمی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مج//ری فازه//ای 20 و ١2 پارسجنوب//ی گف//ت: ب//ا بهرهبرداری از دومین ردیف شیرینس//ازی پاالیش//گاه این فازها فرآیند شیرینس//ازی گاز در ای//ن ردیف و تزریق آن به شبکه سراسری با ثبت رکوردی تازه در مدت ٣2 ساعت انجام ش//د. به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت نفت و گاز پارس، علیرضا عبادی افزود: از آغاز فرآیند پاالیش گاز این فازها از هفته گذش//ته تاکنون روزانه 0٩هزار بشکه به ارزش یک میلیون و 002هزار دالر میعانات گازی در این فازها تولید شده است.

وی با اشاره به ورود تدریجی سایر بخشهای پاالیشگاه به چرخه تولید محصوالت باارزش گفت: از ابتدای هفته آینده واحد تولید اتان این فازها راهاندازی شده و ارسال نخستین محمول//ه اتان تولیدی فازه//ای 20 و ١2 پارس جنوبی به مجتمعهای پتروشیمی آغاز میشود.

مج//ری فازهای 20 و ١2 پارس جنوب//ی تمامی مراحل انجام کار در بخش فراساحل و پاالیشگاه این پروژه را بدون حادثه عنوان کرد و گف//ت: باتوجه به بهرهبرداری از ردیف دوم شیرینس//ازی، میزان فلرینگ پاالیشگاه این فازها هم بهزودی به حداقل میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.