ایدرو، رهبر کنسرسیومی که رکورد زد

«گسترش‹صنعت»‹از‹آغاز‹تا‹پایان‹پروژه‹فازهای‹۷۱‹و‹۸۱‹پارس‹جنوبی‹گزارش‹م ‹یدهد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

امیر مهرزاد – صنعت زیرساخت:

غالمرضا منوچهری، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی با یادآوری اینکه هماکنون س//کوهای فاز ٧١ و ٨١ میدان گازی پارس جنوبی در موقعیت خود در خلیجفارس نصب شدهاند، افزود: هماکنون کش//تی ابوذر002١ این شرکت با بیش از 00٣ نف//ر خدمه درح//ال انجام عملی//ات هوکآپ (اتصال خط لوله فاز به س//کوها) و راهاندازی فاز ٨١ پارس جنوبی است.

وی گفت: ب//هزودی عملیات هوکآپ و راهاندازی سکوی فاز ٧١ میدان گازی پارس جنوبی نیز ازسوی یکی دیگر از ش//ناورهای شرکت مهندسی و ساخت تاسیس//ات دریایی ایران با بی//ش از 0٥٣ نفر خدمه آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مهندس//ی و ساخت تاسیسات دریایی اظهار کرد: امس//ال با راهاندازی 4 س//کو در فازهای ‪٧١ 2١،‬ و ٨١ میدان گازی مش//ترک پارس جنوبی و تولید کنونی فازهای ٥١ و ٦١ این میدان، تولی//د گاز ایران ح//دود 00١میلیون مترمکعب در روز افزایش مییابد.

براس//اس برنامهریزی انجامش//ده در آن زمان س//اخت و نصب دو س//کوی اقماری فازهای ٧١ و ٨١ پارس جنوبی باید تا نیمه نخس//ت سال 4٩ به پایان برسد. در سال ٣٩ اما اسکلت سکوهای اقماری فازهای ٧١ و ٨١ پارس جنوبی در ش//رکت ص//درا س//اخته و عم//ده س//فارشهای کاالی این پ//روژه انجام شده بود؛ همچنین عملیات حفاری در دو س//کوی اقماری فازه//ای ٧١ و ٨١ میدان گازی پ//ارس جنوبی با فعالیت دو دستگاه دکل هماکنون از پیشرفت 0٣ تا ٥٣درصدی برخوردار است.

توس//عه فازه//ای ٧١ و ٨١ می//دان گازی پ//ارس جنوبی ب//ه منظور تولید روزان//ه 0٥میلی//ون مترمکع//ب گاز طبیعی، 0٨هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد، تولید ساالنه یکمیلیون تن اتان و ٥0/١میلیون تن گاز مایع انجام ش//ده است. مراحل توس//عه دو بخش خش//کی و دریایی ای//ن پروژه از جانب کنسرس//یومی از ش//رکتهای ایرانی در حال اجراس//ت. پیمانکاران طرح توسعه فازهای ٧١ و ٨١ پارس جنوبی، س//ازمان گس//ترش و نوسازی صنایع ایران، ش//رکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و ش//رکت مهندسی و س//اخت صنایع نفت و صدرا هستند.

‹ما ‹ههای‹آغازین‹پروژه ‹

اهمیت فازه//ای ٧١ و ٨١ پارس جنوبی به حدی بود ک//ه از هم//ان ماهه//ای ابتدای کار مس//ئوالن صنعتی در کش//ور به آن به//ا داده و در تالش بودند تا سرنوشت این سکوها با اجرای وعدههایی که داده بودند، همراه باشد.

اب)IPMI(

فرداد دلی//ری، معاون گس//ترش پروژههای کالن ان//رژی و زیربنایی(ایدرو) در بازدید مهم س//ال ٣٩ از فازه//ای ٧١ و ٨١ پارس جنوبی گفته بود: در این بازدید، معاون//ان دو وزارتخانه بزرگ صنعت، معدن و تج//ارت و نفت از روند پیش//رفت فازهای مختلف پارس جنوبی ازجمله فازهای ‪4١ 2١،‬ و ٧١ و ٨١در منطقه عسلویه و کنگان بازدید کرده و از روند رشد فعالیته//ا در این فاز ابراز رضای//ت کردند. ایدرو با یک فعالیت فشرده و تالش فراوان در ٦ ماه گذشته موفق ش//د بهتدریج واحدهای مختلف فاز ٧١ و ٨١ از جمله پس//تهای برق، اتاقه//ای کنترل، بویلرها، ه//وای فش//رده، تولید نیت//روژن مایع، آبرس//انی از دریا، کمپرس//ورهای تقویت فش//ار، تزریق به شبکه سراس//ری، تولید گاز ش//یرین و مش//عل این فاز را تکمیل و وارد مرحله تولید کند.

معاون گسترش پروژههای کالن انرژی و زیربنایی ای//درو افزود: مراح//ل نهایی اتص//ال گاز ورودی به پاالیش//گاه در ح//ال انجام اس//ت و تا نیمه آب//ان این مرحله تکمیل ش//ده و گاز وارد سیس//تم فرآیندی و تصفیه و شیرینسازی خواهد شد.

دلی//ری همچنین گف//ت: واحدهای فرآیندی پاالیش//گاه فاز ٧١ و ٨١ آماده اس//ت و گاز ورودی به پاالیش//گاه ابتدا بهط//ور موقت از ف//از ٦ و ٧ و ٨ تامین خواهد شد که لولههای مورد نیاز برای این منظور نیز به پاالیشگاه متصل شده است.

به گفته وی، فاز ‪٧ ٦،‬ و ٨ نیز از سوی ایدرو و با مشارکت پیمانکاران خارجی راهاندازی ش//ده و تم//ام فازهای بعدی پارس جنوبی تاکنون با گاز تولیدی این فاز راهاندازی شده است.

ای//ن مقاممس//ئول ب//ا بی//ان اینک//ه هماکن//ون بیش از ٨ه//زار نفر فقط در بخ//ش ایدرو در فاز ٧١ و ٨١ مش//غول فعالیت هستند، گفت: تمامی تالشها با هدف تحقق وعده وزیر نفت به رییسجمهور محترم و مردم برای تامی//ن ٥/2١میلیون مترمکع//ب گاز تا قبل از فصل س//رما از طریق فاز ٧١ و ٨١ انجام ش//ده و این مهم بهطور قطع تا پایان آبان اتفاق خواهد افتاد.

فاز ٧١ و ٨١ پارس جنوبی بهوسیله کنسرسیومی متش//کل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با سهم ٨4درصد بهعنوان رهبر کنسرسیوم، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت )OIEC( با س//هم ١٣درصد و ش//رکت مهندس//ی و س//اخت تاسیسات دریایی )IOEC( بهعنوان پیمانکار بخش دریا با سهم ١2درصد در دست اجراست. محصوالت این فاز پس از بهرهبرداری شامل تولید روزانه0٨٨2 ت//ن پروپان- بوتان(GPL)، 0٨هزار بش//که مایعات گازی، 400 ت//ن گوگرد، 0٥میلی//ون مترمکعب گاز پاالیشش//ده، 0٧میلیون فوتمکعب گاز اتان برای تحویل به ش//رکت مل//ی صنایع پتروش//یمی و نیز ساالنه یکمیلیون تن گاز مایع خواهد بود. هماکنون پیشرفت این فاز به 4٩درصد رسیده و بهزودی یک واحد از آن راهاندازی خواهد شد.

‹ثبت‹رکورد ‹

چن//دی پیش در مراحل اجرایی فازهای ٧١ و ٨١ رکوردهای جدیدی ثبت شد.

حس//ن بویری در اینباره گفت: ب//ا اتمام عملیات حف//اری 22 حلقه چاه تولیدی بخش نخس//ت طرح توسعه فازهای ٧١ و ٨١ از سوی شرکت ملی حفاری ایران و تحویل آن به کارفرما و نیز پایان موفقیتآمیز مراح//ل نص//ب س//کوهای A٧١ و A٨١، عملی//ات پیشراهاندازی و راهاندازی این پروژه مطابق دس//تور کار اجرایی با سرعت مطلوب در حال انجام است.

وی از استقرار 00٦ نفر از کارشناسان و متخصصان راهاندازی در بخشهای مختلف حوزه فراساحل طرح توس//عه فازهای ٧١ و ٨١ پ//ارس جنوبی خبر داد و افزود: متخصصان در چارچوب برنامهای مش//خص و به تفکیک حوزههای کاری در دو س//کوی ٧١ و ٨١ بهطور شبانهروزی در حال اجرای عملیات راهاندازی هستند.

بویری با بیان اینکه هماکنون س//کوی A٨١ بیش از ٨٩درصد پیشرفت در عملیات اتصاالت (هوکآپ) دارد، گف//ت: در فرآینده//ای پیشراهان//دازی حدود 0٩درصد و در حوزه عملیات راهاندازی ٥٣درص//د مطاب//ق برنام//ه زمانبندی پروژه پیش میرود.

وی اف//زود: طب//ق پیشبینیه//ا ب//ا اس//تمرار ش//رایط بهین//ه اجرایی، تولی//دات گازی ای//ن بخ//ش از میدان مش//ترک پارس جنوبی به میزان روزانه 00٥میلیون فوتمکع//ب گاز به بخش خشکی تاسیسات پارس جنوبی ارسال میشود.

ب//ه گفت//ه بوی//ری، مراح//ل تکمیل راهاندازی خط لوله 2٣ اینچ انتقال گاز ای//ن پروژه نیز با اج//رای نهایی و اتمام عملیات هیدروتس//ت خط//وط در حال انجام است.

مجری ط//رح توس//عه فازه//ای ٧١ و ٨١ پارسجنوب//ی همچنی//ن درباره آخری//ن وضعیت س//کوی نخس//ت فاز ٧١ گف//ت: س//کوی A٧١ ای//ن پروژه در یک ماه گذش//ته با ثبت رک//ورد بینظیر ٣درصد پیش//رفت عملیات هوکآپ که شاخصی بینظیر در سطح عملیات فنی بخش فراساحلی طرحهای پارس جنوبی به شمار میرود، درحال انجام است.

وی افزود: براساس پیشبینیها، تولیدات چاههای سکویA٧١ نیز به ظرفیتی مشابه مرحله نخست فاز ٨١ پارس جنوبی مطابق برنامه زمانبندی تا پیش از آغاز فصل زمستان آماده استخراج و برداشت گاز در سقف تعیینشده است.

بویری، پیش//رفت ش//اخصهای اجرایی در بخش خش//کی و س//اخت و نصب س//ازههای پاالیشگاهی را مطل//وب توصی//ف ک//رد و گف//ت: ب//ا راهان//دازی موفقیتآمیز بخشهای عم//ده واحد یوتیلیتی (هوا، آب، ب//رق و بخ//ار)، عملی//ات بهرهب//رداری از ردیف نخس//ت واحد تصفی//ه گاز پاالیش//گاه فازهای ٧١ و

A٧١ ٨١ نیز برای دس//تیابی به تولید مورد انتظار در حال انجام است.

‹نصب‹آخرین‹عرش/ه‹فازه/ای‹۷۱‹و‹۸۱‹ ‹ پارس‹جنوبی‹

آخری//ن عرش//ه فازهای ٧١و ٨١ پ//ارس جنوبی با وزن 2هزار و 00٣ تن در موقعیت س//کوی B٧١ با موفقیت نصب شد.

حس//ن بویری، مجری طرح توس//عه فازهای ٧١و ٨١ پارس جنوبی با اش//اره به اجرای دقیق و بدون حادثه نصب عرش//ه B٧١ در موقعیت مخزن گفت: از ماه گذش//ته این عرش//ه آمادگی کامل به منظور نصب روی جکت را داشته اما بهدلیل شرایط ناپایدار جوی، اهمی//ت رعایت الزامه//ای ایمنی و توجه به شاخصهای استانداردسازی مراحل لیفت و نصب به محض دریافت گزارش وضعیت پایدار دریا و سرعت جهت باد و موج دریا این عملیات انجام شده است.

بویری پیشرفت فیزیکی سکوی B٧١ را ٨٩درصد برش//مرد و عنوان کرد: نصب این عرش//ه با ظرفیت تولی//د روزان//ه 00٥میلی//ون فوتمکع//ب مع//ادل 4١میلی//ون و 00٥هزار مترمکعب از طریق ش//ناور HL٥000 ش//رکت صنعتی دریای//ی ایران (صدرا) انجام شده است.

وی ب//ا اش//اره به آغ//از فعالیتهای ه//وکآپ و اتصاالت س//کوی B٧١ درباره زم//ان راهاندازی این س//کو گف//ت: با راهاندازی س//کوی B٧١ ت//ا پایان امس//ال، فازه//ای ٧١و٨١ در بخ//ش فراس//احل و پاالیش//گاه خش//کی ب//ا ظرفیت طراحیش//ده ب//ه بهرهبرداری کامل میرسد.

بویری ب//ه انجام همزم//ان عملیات لولهگ//ذاری درون میدان//ی خ//ط لوله 20 اینچ از س//کوی B٧١ به س//کوی A٧١ اش//اره کرد و گفت: این عملیات از طریق ش//ناور س//ی مس//تر شرکت تاسیس//ات دریایی تا پای//ان دی انجام میش//ود و س//پس نصب اس//پولها و هیدروتست آن تا اواخر بهمن به پایان میرسد.

مج//ری فازه//ای ٧١و٨١ پ//ارس جنوب//ی افزود: س//کوی B٧١ همچون دیگر سکوی اقماری این طرح (B٨١) از س//وی متخصصان توانمند ایرانی در ی//ارد صنعتی ایزوایک//و در بندرعباس ساخته شده است. ش//رکت نف//ت و گاز پ//ارس جنوب//ی بهعن//وان کارفرمای طرحهای میدان مش//ترک پارس جنوبی به نمایندگی از وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بر اجرای این پروژه نظارت داشته است.

هماکنون با توجه به بهرهبرداری از سکوی اقماری B٨١، مجم//وع تولیدات بخ//ش فازهای ٧١و٨١ به ٦4میلیون مترمکعب در روز رسیده و با بهرهبرداری از سکوی B٧١، تولید گاز این فاز در حوزه فراساحل به ظرفیت اسمی خود خواهد رسید.

مج//ری فازهای ٧١و٨١ در زم//ان بهرهبرداری از سکوی B٨١ عنوان کرد: از آغاز راهاندازی مرحلهای این فازها تاکنون ح//دود 2١میلیارد و00٥میلیون مترمکعب گاز، ٩میلیون و 00٥هزار بشکه میعانات گازی، 0٦2ه//زار ت//ن اتان و ح//دود 00٣هزار تن پروپان و بوتان تولید شده است.

شرکت نفت و گاز پارس جنوبی فازهای 17 و 81، سازمان گس/ترشونوس/ازیصنای/عایران(ایدرو)،مدیری/تطرحهایصنعتی مش/اوره موسسه مش/اور ساحل و همکاری شرکت تدبیر نوینسازان، کنسرسیوم پروژه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی به رهبری ایدرو تشکیل دادند.

اردیبهشت 93 بود که ٠٥٦ نیروی متخصص ایرانی در قالب دو تیم کاری برای راهاندازی دو سکوی فاز 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی راهی خلیجفارس شدند.

غالمرضا منوچهری

در سال 93 اما اسکلت

سکوهای اقماری فازهای ٧١ و ٨١ پارس

جنوبی در شرکت صدرا ساخته و عمده سفارشهای کاالی این پروژه انجام شده بود

حسن بویری سکوی باثبت رکورد 3درصد پیشرفت

عملیات هوکآپ که شاخصی بینظیر در سطح عملیات بخش فراساحلی طرحهای پارس جنوبی به شمار میرود در حال

انجام است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.