خدمات متقابل فرهنگ و صنعت

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

انتخاب اعضای ش//ورای فرهنگ//ی در س//طح ش//رکتهای استانی در حالی پیگیری میش//ود ک//ه این ش//ورا خدمات مطلوب//ی در س//طح س//ازمانی و ب//ا مح//ور فرهنگ//ی میتواند ارائه ده//د ت//ا آنج//ا ک//ه سیاس//تگذاریهای فرهنگی این شورا میتواند به صورت پیشنهاد و در قالب بستههای تشویقی برای واحدهای صنعتی در سطح شهرکهای صنعتی نیز اجرا ش//ود. سیاستهای اجرایی این شورا در قالب برگ//زاری نماز جماعت، تش//ویق ب//ه کتابخوانی، استفاده از اقالم فرهنگی، ایجاد انگیزه برای مسائل فرهنگ//ی، برگزاری زی//ارت عاش//ورا، کالسهای آموزش//ی برای کارکنان، تهیه هدیه و بس//تههای فرهنگی، برپایی تورهای فرهنگی ...و تدوین و اجرا میشود. البته کارشناسان معتقدند از آنجا که امور فرهنگ//ی مس//تمر و بلندم//دت اس//ت بای//د زیرساختهای الزم برای اجرای آن فراهم شود.

ش//الوده تمام//ی ابع//اد اقتص//ادی، سیاس//ی و اجتماعی متاثر از فرهنگی است که هر کدام از این بخشها به واسطه آن شمولیت پیدا میکند؛ خواه این فرهنگ اجتماعی باش//د یا فرهنگ اقتصادی و فرهنگ سیاسی نامگذاری شود. به عبارتی، تمامی کنشه//ا در تمام//ی بخشها ریش//ه در فرهنگی خاص دارد. به عنوان نمونه وقتی گفته میشود که فرهنگ کار جامعهای ضعیف است یعنی شالوده و پایه ش//کلگیری فرهن//گ کار در آن جامعه دچار اختالل اس//ت که باید با گسترش و تقویت بخش فرهن//گ آن را تقویت ک//رد. همین قاع//ده را در زمینه صنعتی نیز میتوانیم مورد بحث قرار دهیم چراکه پیشفرض ما این اس//ت که ارتباط فرهنگ و صنعت، دوس//ویه اس//ت و نتیج//ه تعامل جامعه صنعتی و فرهنگی میتواند تعالی باشد. باید بدانیم زمانی صنعت میتواند رشد و نمو صحیح و استوار داشته باش//د که مولفهها و آموزههای فرهنگی در ارتب//اط با آن قرار گیرد تا ه//ر آنچه از دل صنعت همچ//ون نیروی کار ماهر، تولیدات بس//یار، دانش فن//ی و رونق اقتصادی بیرون میآی//د متعالی و با ریش//ه باش//د. این فرهنگ، در دومین گردهمایی ائمه جماعت شرکت ش//هرکهای صنعتی سراسر کش//ور با حضور علی یزدانی، مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در آبان س//ال جاری نیز مطرح ش//د. دیدگاه کلی در این نشس//ت بر این محور بود که رشد آموزههای دینی و فرهنگ//ی یک//ی از نیازهایی اس//ت که در بخش صنعت وجود دارد. همچنین بخش تولید و صنعت دستاوردهایی برای جامعه فرهنگی کشور دارد که این ارتباط میتواند هر دو جامعه را تقویت کند. در این راستا تشکیل ش//ورای فرهنگی با هدف اتخاذ سیاستهای کالن فرهنگی و بهمنظور همافزایی و اس//تفاده بهینه از ظرفیت و ت//وان بالقوه موجود و فراگیر کردن برنامههای متنوع فرهنگی در س//طح ش//رکتهای استانی در حال پیگیری است. به نظر میرس//د که با گس//ترش این روحیه بت//وان این رویکرد فرهنگی را در س//طح شهرکهای صنعتی نیز اجرا کرد چراکه نگاه به صنعت نباید یکسویه باش//د بلکه اگر زوای//ای فرهنگ//ی در چارهجویی مشکالت صنعتی پی گرفته شود به طور قطع نتایج ملموسی در بلندمدت حاصل میشود.

‹سیاس ‹تگذاری‹فرهنگی ‹

سیدمس//عود عظیم//ی، مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی یزد معتقد است که هرچند ترکیب ش//ورای فرهنگی در ش//رکتهای استانی تنظیم میش//ود اما اقدامات و تصمیمات فرهنگی این ش//ورا میتواند به عنوان پیشنهاد به واحدهای تولیدی در س//طح ش//هرکهای صنعتی نیز داده شود.

عظیم//ی درباره س//ازوکار ش//ورای فرهنگی به گس//ترش صنعت گفت: این شورا متشکل از مدیر رواب//ط عمومی، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی ب//ه همراه معاونان، امام جماعت و نماینده بانوان اس//ت که در س//طح ش//رکتهای اس//تانی سیاس//تگذاری و اج//را در بخ//ش فرهنگ//ی را برعه//ده دارد. به عالوه اینک//ه محورهایی همچون برگ//زاری نماز جماعت، تش//ویق ب//ه کتابخوانی، اس//تفاده از اق//الم فرهنگی، اعالم مناس//بتهای مذهبی و نحوه تنظیم مناس//بتها بر سربرگهای اداری، ایجاد انگیزه برای مسائل فرهنگی برگزاری زیارت عاشورا، کالسهای آموزشی برای کارکنان، تهیه هدیه و بس//تههای فرهنگی، برپایی تورهای فرهنگی، تقدیر از واحدهای صنعتی نمونه و اقامه نماز در قالب ش//ورای فرهنگی سیاس//تگذاری و اجرا میشود.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان ی//زد بر این نکته نیز تاکید ک//رد که تمامی امور و مس//ائل فرهنگی به صورت بستههای تشویقی و نه به صورت آمرانه، میتواند در س//طح ش//هرکهای صنعتی و ویژه واحدهای تولیدی نیز اجرایی شود.

‹تصحیح‹چرخه‹تولید ‹

وی در تحلی//ل ارتب//اط بین فرهن//گ و تعالی واحدهای صنعتی نیز گف//ت: اگر فرهنگ صنعتی نداش//ته باش//یم، نمیتوانی//م اخ//الق اقتصادی و حرف//های و فرهن//گ صحیح کار را بی//ن کارگران صنعتی ایجاد کنیم. وجود این شرایط در بلندمدت و ب//ه صورت مس//تمر باعث چرخ//ه تولید معیوب میش//ود. باید شرایطی را درنظر بگیریم که تمامی اقدامات اقتصادی و صنعتی ما به اعتقادات دینی و فرهنگی ما نیز وابسته است. آن زمان توسعه پایدار را شاهد خواهیم بود.

‹بهر ‹هوری‹نیروی‹کار ‹

مصطفی آمره، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی اس//تان مرک//زی نی//ز معتقد اس//ت که موضوع//ات فرهنگی بر بازدهی نیروی کار صنعتی اثرگ//ذار خواهد ب//ود. از این رو میتوان ش//رایطی را نیز تص//ور کرد که واحده//ای صنعتی در قالب آموزشه//ای فرهن//گ کار قرار بگیرند ت//ا به این وس//یله بخشی از مشکالتی که مربوط به بهرهوری است برطرف شود.

آمره هدف شورای فرهنگی را نیز سیاستگذاری و اجرای امور فرهنگی میداند که در روند صنعتی موثر اس//ت. تش//کیل ش//ورای فرهنگی در س//طح ش//رکتهای استانی بس//یار مطلوب اس//ت اما اگر سیاس//تگذاریهای فرهنگی این ش//ورا در قالب بستههای سیاس//تی-فرهنگی به سطح شهرکها و واحدهای صنعتی تس//ری یابد نتایج ملموس//ی میتوان از آن گرفت. با این حال باید درنظر بگیریم اجرای سیاستهای فرهنگی در تمامی محورها در س//طح واحدهای صنعت//ی پیشنیازهایی دارد که به طور خالصه و دقیق به ماهیت وظایف ش//رکت ش//هرکهای صنعتی در زمینه ایجاد زیرساختها برمیگردد به این معنی که ابتدا باید زیرساختها الزم برای اجرای سیاس//تهای فرهنگی در سطح واحدهای صنعتی ایجاد شود.

‹ایجاد‹زیرساخ ‹تها ‹

حس//ین ساس//انی، عضو انجمن صنایع ایران در این زمینه به گس//ترش صنعت گفت: تا زمانی که ضوابط نادرس//ت اقتصادی در فضای کس//بوکار وجود داشته باشد، نمیتوان به اجرای سیاستهای فرهنگ//ی دل بس//ت. از این رو اولوی//ت اصلی در س//طح کالن فرهنگ//ی در بخش صنع//ت، ایجاد زیرس//اختهای مرتبط با اجرا و توس//عه فرهنگی و صنعتی اس//ت. ب//ه عنوان نمونه اگر قرار اس//ت برگزاری نماز، ش//رکت در مناسبتهای مذهبی یا امور دیگر فرهنگی و اعتقادی تش//ویق شود، باید ابت//دا زمینه اج//رای آن فراهم ش//ود. زمینههایی همچ//ون بازآفرین//ی فضای اقتصادی یا تس//هیل امور کس//ب و کار؛ این بسترها هرچند در بلندمت ایجاد میش//ود اما باید بدانیم که ماهیت مس//ائل فرهنگی نیز مس//تمر و بلندمدت اس//ت. سخنان این کارش//ناس اقتص//ادی را تا به آنج//ا میتوان گس//ترش داد که با صراحت گفت ارتباط دوسویه صنع//ت و فرهن//گ در ایجاد زیرس//اختها برای رونق همدیگر نهفته اس//ت. طرح مسائل فرهنگی و اعتقادی در س//طح واحدهای صنعتی و عمل به آنها زیرساختهایی الزم دارد همانطور که رونق صنعتی به زیرس//اختهایی از جنس فرهنگ کار و فرهنگ صنعتی نیاز دارد. امید است که در نگاه بلندمدت و به صورت مس//تمر این دو مقوله دیده شود.

به ویژه اینکه نخبگان فرهنگی یا شورای فرهنگی در س//طح ش//رکتهای صنعت//ی یا ش//هرکهای صنعت//ی باید بتوانند ترویج کننده فرهنگ مصرف و تولید بهینه کاالی ایرانی نیز باش//ند و در نگاهی وس//یعتر ای//ن نگرش را ب//ه بیرون ش//هرکهای صنعتی و در سطح مردم گسترش دهند.

مصطفی آمره: موضوعات فرهنگی بر بازدهی نیروی کار صنعتی اثرگذار خواهد بود

حسین ساسانی: با وجود ضوابط نادرست اقتصادی در فضای کسبوکار

نمیتوان به اجرای سیاستهای فرهنگی دل بست

صفیه رضایی صنایع کوچک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.