احداث‹بازارچه‹سوغات

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

امام جمعه بجنورد در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراس//ان ش//مالی گفت: احداث بازارچه س//وغات راهکار بسیار موثری برای حمایت از تولیدات استان است.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراس//ان شمالی، حجتاالس//الم یعقوبی افزود: مسئوالن استان باید تالش کنند تا بازارچه سوغات برای فروش محصوالت تولیدی استان بهویژه صنایع دستی در بهترین مکان از نظر عبور مسافران قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در اس//تان خراس//ان ش//مالی تاکیدکرد: با توجه به تاکی//دات رهبر معظم انقالب، بهترین راه رس//یدن ب//ه هدف در اقتصاد مقاومتی حمایت از صنایع کوچک است.

وی ادامه داد: ارائه تس//هیالت به صنای//ع کوچک باعث رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار میشود.

یعقوبی گفت: حمایت از مخترعان و صاحبان افکار و ایدههای نو باعث اشتیاق این افراد به ارائه کارها و افکار نو میشود.

امام جمعه بجنورد تاکید کرد: نخبگان در بخش صنعت باید شناسایی شوند تا افکار این افراد به تولید و توسعه صنعت کمک کند.

وی به احداث منطقه ویژه اقتصادی بجنورد اشاره کرد و افزود: احداث منطقه ویژه اقتصادی باعث پویایی استان میشود و دروازههای استان را باز کرده و اقتصاد استان را فعال میکند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در این نشست گفت: شرکت شهرکهای صنعتی عالوهبر تامین زیرساختهای صنعتی در ش//هرکها و نواحی صنعتی از واحدهای صنعتی کوچک و متوس//ط مستقر در این شهرکها و نواحی صنعتی حمایتهای ویژهای میکند.

س//یاوش وحدت گفت: ارائه آموزشهای مورد نیاز واحدهای صنعتی، بازدی//د از ش//هرکهای صنعتی کش//ور و واحدهای صنعتی مس//تقر در قال//ب تورهای صنعتی و دادن تس//هیالت به واحده//ای صنعتی ازجمله حمایتهای این شرکت است.

وی اف//زود: حمایته//ای ای//ن ش//رکت از ف//رش و آبنب//ات بهعنوان صنایعدس//تی و محصوالت ش//اخص اس//تان در قالب کنسرس//یومهای صادراتی باعث توسعه این محصوالت شده است.

رییس هیاتمدیره ش//رکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت: طراحی و ثبت نقوش منحصربهفرد اس//تان در فرش دس//تباف و افزایش ماندگاری آبنبات از جمله اقدامات مفید این شرکت در جهت توسعه این دو محصول استان است.

وحدت نیز به احداث بازارچه س//وغات در بجن//ورد تاکید کرد و افزود: یکی از مهمترین حمایتهای مسئوالن استان در زمینه فروش محصوالت واحدهای تولیدی اس//تان اس//ت که احداث بازارچه س//وغات به این امر کمک قابل توجهی میکند.

وی به تکمیل امکان//ات زیربنایی در منطقه ویژه اقتصادی بجنورد نیز اش//اره کرد و گفت: عملی//ات تامین زیرس//اختهای صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی بجنورد در حال انجام اس//ت و تا پایان س//ال به متقاضیان سرمایهگذاری صنعتی واگذار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.