دوره آموزشی فن بیان برای صنعتیهای قم

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

جمعی از کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی قم با هدف ارتقای سطح آموزشی و تکریم اربابرجوع در دوره آموزشی فن بیان حضور یافتند.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی استان قم، امیرطیبینژاد در این زمینه گفت: در راستای ارتقای س//طح آموزشی و همچنین تکریم اربابرج//وع، جمع//ی از کارکنان این ش//رکت در س//مینار یکروزه فن بیان و ارتباطات کالمی موثر شرکت کردند.

وی با اش//اره به مراجعه س//رمایهگذاران، مدیران و فعاالن تولید و بخش خصوصی در ش//رکتهای استانی تاکید کرد: یکی از مواردی که در کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته مدنظر قرار میدهند، مهارتهای ارتباطی و فن بیان اس//ت که ما در تالش هس//تیم تا از این موضوع بهعنوان ابزار بسیار کاربردی و ضروری بهره ببریم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم بیان کرد: شاید در برخی از موارد با توجه به وظایف و ساختار اداری، نتوانیم توق//ع ارباب رجوع را تامین کنیم و اقدام موثر انجام دهیم یا مشکلی را رفع کنیم، ولی با روی گشاده و صمیمانه میتوانیم با مراجعهکنندگان خود ارتباط برقرار کنیم و آنها نیز بهطور قطع از ما میپذیرند.

طیبین//ژاد تصریح ک//رد: در این دوره آموزش//ی مباحثی چون ارتباط گفتاری، گوش کردن، س//خن گفتن، فن و آیین س//خنوری، عل//م کالم، قناع و ترغیب مورد بحث و بررس//ی قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.