برگزاری مانور اطفای حریق در شهرک صنعتی بندرعباس ۲

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی هرم//زگان از برگ//زاری مانور اطفای حری//ق و امداد و نجات در ش//هرک صنعت//ی بندرعب//اس ۲ خبرداد و اف//زود: این مان//ور در دو مرحله تئوری و عملی در واحد صنعتی فرآوردههای شیالتی بندرعباس برگزار شد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان، بهمن غالمپور با تاکید بر مس//ئله ایمنی در محیط کار، درب//اره اهداف برگزاری این مانور گف//ت: آمادگی کامل صنعتگ//ران در مقابله با حوادث احتمالی، حفظ خونس//ردی و آرامش، یادگیری و اس//تفاده بهین//ه از امکان//ات ضدآت//ش که دراختی//ار دارن//د و انجام کمکهای مناس//ب اولیه و رس//اندن به موق//ع مصدومان به مراکز درمانی از مهمترین اهداف برگزاری این مانور است.

غالمپ//ور گفت: بیش از ۰۰۱ نف//ر از صنعتگران و کارکنان واحد صنعتی فرآوردههای ش//یالتی ابتدا در مرحله تئوری با آم//وزش و فراگیری موضوعات مربوط در مرحله عملی اقدام به اجرای آموختههای خود کردند.

وی گفت: این شرکت از اعالم نیاز واحدهای صنعتی برای برگزاری مانور اطفای حریق و دیگر دورههای آموزش//ی مورد نی//از، برای آموزش صنعتگران و کارکنان آن واحد اس//تقبال میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.