تور صنعتی-فناوری برای دانشجویان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی ایالم از برگزاری تور صنعتی-فناوری دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان ایالم خبر داد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان ایالم، مرتضی دارایی گفت: ۰۴ نفر از دانش//جویان مراکز علمی کاربردی استان در قالب تور صنعتی از شهرک صنعتی ایالم بازدید کردند.

دارایی گفت: این دانش//جویان با حضور در کارخانه زرجین بافت و شرکت داالهو پروفیل ایالم از نزدیک با نحوه تولید و فعالیتهای این واحدهای صنعتی آشنا شدند.

وی اف//زود: این تور در راس//تای افزای//ش ارتباط صنعت و دانش//گاه، آش//نایی با عوامل موفقیت و بهرهوری و گسترش فرهنگ کارآفرینی برگزار شد.

دارای//ی ه//دف از برپایی توره//ای صنعت//ی را بهرهگیری مشاوران صنعتی و دانشجویان برجسته و استادان دانشگاهی بهویژه مدیران و کارشناسان واحدها از ظرفیتهای تولیدی، خدمات صنعتی، تجربهها و امکانات صنعتی س//ایر واحدهای تولیدی و صنعتی دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.