توسعه ناحیه صنعتی عنبرآباد کرمان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان کرمان از موافق//ت با توس//عه ناحیه صنعتی عنبرآباد به مس//احت ۰۲ هکتار خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان کرمان، حسن غفاری با اعالم این خبر گفت: ای//ن امر گام مهمی در رونق صنایع ب//ه ویژه صنایع کوچک در عنبرآب//اد اس//ت. وی افزود: امیدواری//م این موضوع باعث ترغیب س//رمایهگذاران و عالقهمندان به کارهای صنعتی به سرمایهگذاری در عنبرآباد شوند.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان کرمان همچنین از دریافت س//ند مالکیت ناحیه صنعتی رودبار خبر داد و گف//ت: در ش//هرک صنعتی رودبار ه//م اقدامات خوبی انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.