کاهش هزینه پس از تولید با شرکتهای مجازی

به بهانه اتصال 320 واحد صنعتی به سامانه دفتر کار الکترونیکی در گیالن

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

زین/ب عبدی-صنایع کوچک:

یکی از امکانات عمدهای ک//ه فناوری اطالعات دراختی//ار فع//االن اقتص//ادی ق//رار داده، کاهش هزینههای بازاریابی، اطالعرس//انی و اطالعگیری اس//ت. با اس//تفاده از ای//ن ابزار توانمن//د، فعاالن اقتص//ادی دسترس//ی متقاضی//ان محص//والت و خدمات خود را به اطالعات آس//ان کرده و آخرین و دقیقتری//ن اطالعات آنها را ب//ا کمترین هزینه نهتنها دراختیار مش//تریان داخلی بلکه مشتریان بینالمللی قرار میدهند.

رشد و توسعه فناوریهای ارتباطات و اطالعات ب//ه وی//ژه گس//ترش روزاف//زون ش//بکه اینترنت فضایی را فراهم کرده اس//ت تا افراد، س//ازمانها و ش//رکتهای مختلف بتوانند قس//مت زیادی از تعام//الت و نیازه//ای اطالعاتی خ//ود را از طریق شبکه اینترنت شکل دهند.

صنایع کوچک و متوس//ط به طور عمده به علت هزینهبر بودن اس//تفاده از پایگاههای اطالعرسانی از ی//ک س//و و کمب//ود نی//روی متخص//ص برای بروزرس//انی آن، برای استفاده از این امکان عمده اطالعرس//انی با مشکل مواجه هس//تند. از سوی دیگ//ر به علت آش//نایی ک//م با زبان انگلیس//ی و ابزارهای فناوری اطالع//ات از بهرهگیری از فواید فناوری اطالعات در کش//ور برای صنایع کوچک و متوسط با معضل روبهرو بوده است.

س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در راس//تای اطالعرسانی بهتر و کارآمدتر به طراح//ی و واگذاری دفاتر کار الکترونیکی مجازی به صنایع کوچک و متوسط اقدام کرده است.

این فناوری فرصت مغتنمی را برای موسس//ات و صنای//ع کوچ//ک و متوس//ط فراهم ک//رده تا با ایجاد زمینه و امکان حضور روی ش//بکه اینترنت، محدودیته//ای زیادی ک//ه تاکنون برای این موسس//ات وجود داشته را از میان بردارند. در این زمینه حضور الکترونیکی و به عبارت دیگر، هویت ش//رکتی، به داش//تن یک وبسایت روی شبکه گره خورده است.

حض//ور فع//ال صنایع مس//تقر در ش//هرکهای صنعت//ی و همچنی//ن صنایع کوچک و متوسط کشور نقطه ورود دسترسی به اطالعات و برقراری ارتباط با تم//ام واحدهای موجود در شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک و متوسط کل کشور خواهد بود.

امروزه حضور فعال در این شبکه و استفاده از قابلیتهای بسیار گسترده و متنوع آن برای صاحبان کس//ب و کار و فعالیته//ای تولیدی، صنعتی و تجاری نقطه قوت اس//ت و حضور نداش//تن و اس//تفاده نکردن از آن از نقاط ضعف اساسی بهشمار میآید.

قابل توجه اس//ت که بدانیم خدمات این سایت به ش//کلی ساده و کارآمد ارائه میشود. واحدهای صنعتی عضو این س//ایت بدون تقب//ل هیچگونه هزین//های از پش//تیبانی فنی و تجاری س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ایران نیز برخ//وردار خواهند ش//د؛ بهگونهای ک//ه هر واحد صنعت//ی میتواند تنها از طری//ق عضویت در این پایگاه صاحب یک دفتر کار مجازی و یک س//ایت اطالعرس//انی ش//ود و از امکاناتی از قبیل معرفی محص//والت و خدم//ات خ//ود و تامی//ن نیازهای ارتباط//ی و کاری ب//ا ایمیل و تابلوه//ای پیام ...و بهره گیرد. س//ایت اختصاصی هر واحد نیز باعث تامین هوی//ت الکترونیکی واحدها ش//ده و نقطه تم//اس اختصاصی برای تعامل ب//ا مراجعان واحد صنعتی است. دفات//ر مج//ازی اینترنت//ی ک//ه در ای//ن پایگاه اطالعرس//انی بهطور رایگان دراختیار واحده//ای کوچ//ک صنعت//ی ق//رار داده میش//ود دارای امکانات//ی مانند: پس//ت الکترونیک، جلس//ه گفتوگو، تابلوی پیام، اع//الم نیاز، مخزن فایل، زمانبندی مالق//ات، دفترچه تماس، فهرس//ت وظایف، دفترچه یادداشت، آدرسهای اینترنت//ی، کارت معرفی، مدیری//ت محص//ول و قابلیت معرفی محصوالت تولیدی اس//ت. عموم افراد و متقاضی//ان میتوانن//د در تمام//ی نقاط جهان و از طریق شبکه اینترنت ب//ا مراجعه به ای//ن پایگاه براس//اس محصول، ش//رکت، اس//تان یا شهرک صنعتی محل اس//تقرار واحد صنعتی جستوجو کرده و با شرکتهای مورد نظر خود ارتباط برقرار کنند.

ایجاد دفتر کار مجازی برای ‹ 320 واحد صنعتی در گیالن

طهمورث الهوتیاش//کوری، مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعت//ی اس//تان گی//الن با اش//اره ب//ه تش//کیل 320 دفت//ر کار مجازی در س//ایت www.sme.ir ب//ه منظ//ور معرف//ی و ارائ//ه محصوالت و خدمات صنایع مس//تقر در شهرکها و نواحی صنعتی اس//تان تصریح کرد: در 3 س//ال اخی//ر با راهان//دازی دفاتر کار مج//ازی، اطالعات محصوالت و خدمات متنوع صنایع تولیدی استان، برای استفاده عموم به منظور معرفی محصوالت و خدمات صنعتگران استان ارائه شده است.

الهوتیاشکوری با بیان مزیتهای تشکیل دفاتر کار مج//ازی ب//رای واحدهای تولی//دی و صنعتی گف//ت: با اس//تفاده از دفاتر کار مج//ازی، آخرین اطالع//ات بنگاههای تولیدی و صنعتی با کمترین هزین//ه، عالوه بر مش//تریان داخلی در دس//ترس مش//تریان بینالمللی قرار میگی//رد و واحدهای صنعتی میتوانن//د بدون پرداخت هزینه از طریق عضویت در این پایگاه صاحب دفتر کارالکترونیکی و یک س//ایت اطالعرسانی ش//وند و از طریق آن، ضمن تامین نیازهای ارتباطاتی و کاری، به معرفی محص//والت و خدمات خود بپردازند و قابلیتهای تجاری خود را افزایش دهند.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان گیالن تصریح کرد: واحده//ای صنعتی عضو این س//ایت به طور رایگان از پشتیبانی فنی و تجاری س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران نیز برخوردار خواهند شد.

به گزارش گس//ترش صنعت، امکان دسترس//ی سریع و آس//ان به مش//خصات واحدهای صنعتی کوچ//ک و متوس//ط و ش//هرکهای صنعت//ی سراس//ر کشور، دسترس//ی به اطالعات خدمات و محصوالت ارائه شده ازس//وی واحدهای صنعتی، اطالعات واحده//ای صنعتی به تفکیک محصول، نام ش//رکت، استان، شهرستان و شهرک صنعتی، دسترس//ی به محصوالت و خدمات براس//اس نوع صنع//ت، دسترس//ی ب//ه دفات//ر کار الکترونیکی ب//رای واحده//ای صنعت//ی، ایجاد وبس//ایت و پس//ت الکترونی//ک ب//رای واحده//ای صنعت//ی، مش//اهده وبس//ایتهای اختصاص//ی واحدهای صنعتی و ارتباط//ات الکترونیکی میان واحدهای صنعت//ی از جمل//ه قابلیته//ای عمومی س//ایت www.sme.ir است.

نقش فناوری اطالعات در تس/هیل کس/ب اطالع و برقراری ارتباط میان افراد و گروهها در دهکده جهانی بر کسی پوشیده نیست و صرفهجویی در زمان و هزینه از عوامل اصلی رویآوردن بش/ر به فناوری اطالعات بوده اس/ت. نگاهی به کوچک و دقیق شدن واحدهای مالی بنگاههای اقتصادی بیانگر تغییرات شگرف در این عرصه است. دفاتر مجازی اینترنتی

که در این پایگاه اطالعرسانی بهطور رایگان دراختیار واحدهای کوچک قرار داده میشود دارای امکاناتی مانند پست الکترونیک، جلسه گفتوگو، تابلوی پیام،

اعالم نیاز، مخزن فایل، فهرست وظایف، کارت معرفی، مدیریت محصول و قابلیت معرفی محصوالت

تولیدی است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.