تخفیف 08درصدی برای تبدیل قرارداد صنعتی انتقالی از جهاد کشاورزی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: براساس مصوبه جدید هیاتمدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، مشوقهایی برای صنعتگران مستقر در نواحی صنعتی انتقال یافته از جهاد کشاورزی به شرکت ش//هرکهای صنعتی استان فارس که تاکنون با این شرکت قرارداد منعقد نکردهاند، درنظر گرفته ش//ده اس//ت. به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از اس//تان فارس، شاهپور قنبری افزود: صنعتگران و تولیدکنندگانی انتقال یافته از جهاد کش//اورزی به نواحی صنعتی که اقدام به ساختوس//از کرده اما تاکنون با شرکت شهرکهای صنعتی فارس قرارداد منعقد نکردهاند در صورت عقد قرارداد حداکثر تا س//قف 08درصد مشمول تخفیف خواهند ش//د. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس ادامه داد: این تخفیفها ش//امل اشخاص حقیقی یا حقوقی میشود که قبل از انتقال نواحی صنعتی به شرکت ش//هرکها به دریافت زمین و ساختوساز اقدام کردهاند. قنبری گفت: با توج//ه به اینکه تاکنون برخی از ای//ن صنعتگران و تولیدکنندگان برای عقد قرارداد با ش//رکت شهرکها اقدام نکردهاند، اعمال این تخفیفات مشوق مناسبی برای آنها خواهد بود. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ف//ارس افزود: اعمال این تخفیفها ش//امل نواحی صنعتی ش//هید جاویدی سپیدان، شهید مصلحیان کازرون، کوثر جهرم، نیرایی المرد، پشت سنگر و حس//ن لری، انجیره مرودشت، تیمارجان اقلید، ده فاضل نیریز، حاجیآباد زریندشت، تل بیضا سپیدان و جایدشت فیروزآباد خواهد شد.

قنبری تصریح کرد: چنانچه افرادی اراضی صنعتی را از جهاد کش//اورزی دریافت کرده اما ساختوس//ازی انجام ندادهاند یا عملیات ساختوساز آنها در حد پیکنی و دیوارکشی باشد نیز شامل 05درصد تخفیف در قیمت روز آن ناحیه صنعتی میشوند.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی فارس با بی//ان اینکه واحدهای صنعتی راکد، در صورت ساختوساز مشمول این تخفیفات میشوند، گفت: چنانچه این واحدها برای فعالس//ازی اقدام کنند، با ارائه مستنداتی مبنیبر فعالیت واحد خود، میتوانند از تخفیفات استفاده کنند.

قنبری افزود: همچنین براس//اس این مصوبه شرکت شهرکهای صنعتی میتواند نسبت به تبدیل قرارداد حق انتفاع یا استیجاری واحدهای صنعتی مس//تقر در نواح//ی صنعتی انتقالی از جهاد که قبل ی//ا بعد از انتقال ناحیه صنعتی به ش//رکت شهرکهای صنعتی موفق به دریافت پروانه بهرهبرداری یا سند مالکیت یا هردو شدهاند و در حال حاضر نیز فعال هستند نخستین قیمت مصوب آن ناحیه صنعتی، اقدام کند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: خدمات و حمایتهای سختافزاری و نرمافزاری از س//وی شرکت شهرکهای صنعتی به صنایعی تعلق میگیرد که با ش//رکت شهرکها قرارداد بستهاند. قنبری با بیان اینکه متقاضی//ان مش//مول این تخفیفات ب//رای بهرهمندی مش//وقها به معاونت برنامهری//زی و امور اقتصادی مراجعه کنند، اظه//ار کرد: مهلت اعطای این تخفیفات تا پایان امسال خواهد بود.

مشوقهای سرمایهگذاری در شهرک صنعتی زریندشت ‹

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی فارس از اختصاص مش//وقهای س//رمایهگذاری وی//ژه مناطق محروم برای س//رمایهگذاران در ش//هرکهای صنعتی زریندشت خبر داد.

قنبری پس از بازدید از شهرکهای صنعتی زریندشت که با هدف بررسی روند پیش//رفت فعالیتهای عمرانی و بررس//ی مش//کالت واحدهای صنعتی مس//تقر در این ناحیه صنعتی انجام ش//د، در جلسه مشترک با فرماندار این شهرس//تان افزود: برای س//رمایهگذاران در زریندشت عالوهبر درنظر گرفتن س//هم نقدی، پرداخت حق انتفاع به حدود 51درصد از مبلغ کل، باقیمانده مبلغ در اقساط 63ماهه دریافت خواهد شد.

قنبری افزود: قیمت حق انتفاع و واگذاری زمین در شهرک و ناحیه صنعتی زریندشت در شمار کمترین میزان قیمتهای واگذاریها در فارس است.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی فارس تصریح کرد: ناحیه صنعتی زریندش//ت ظرفیت استقرار 90 واحد صنعتی با اشتغالزایی 057نفر را دارد که هماکنون92 قرارداد در این ناحیه صنعتی منعقد شده و 32واحد صنعتی با اشتغالزایی 216 نفردرحال فعالیت و 6واحد در مرحله ساخت و ساز است.

قنبری با بیان اینکه در این ناحیه صنعتی زیرس//اختهای مورد نیاز برای اس//تقرار واحدهای صنعتی فراهم شده اس//ت بر اهتمام جدی برای توسعه زیرس//اختها تاکید کرد و گفت: عملیات اجرایی تکمیل آسفالت این ناحیه صنعتی نیز سال آینده انجام خواهد شد.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی فارس در ادامه با اشاره به آماده بودن زیرس//اختها ب//رای واگذاری زمین به متقاضیان در ش//هرک صنعتی زریندش//ت نیز گفت: ش//هرک صنعتی زریندشت با مس//احت 92 هکتار، ظرفیت استقرار 021واحد صنعتی با اشتغالزایی 2 هزار نفر را خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.