رونق در18درصد از شهرکها و نواحی صنعتی خراسان شمالی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان شمالی گفت: 18درصد از واحدهای صنعتی مس//تقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی خراسان شمالی فعال و نیمهفعال هستند.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان ش//مالی، سیاوش وحدت افزود: با توجه به حمایتهای ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان، 18درصد از واحدهای صنعتی مس//تقر در شهرکها و نواحی صنعتی با تمام مش//کالت موج//ود در حال فعالی//ت و تولید هستند.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان شمالی گفت: شرکت ش//هرکهای صنعتی خراسان شمالی در جهت توانمندی صنایع کوچک، حمایتهای متعددی میکند.

وحدت افزود: ش//رکت ش//هرکهای صنعتی با ارائه خدمات س//ختافزاری و نرمافزاری از صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی حمایت میکند.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان شمالی ادامه داد: تامین زیرس//اختهای صنعتی ازجمله حمایتهای سختافزاری از صنایع کوچک است که هماکنون 14 شهرک و ناحیه قابل واگذاری در استان دارای امکانات زیربنایی مناسب برای سرمایهگذاری صنعتی هستند.

وحدت گفت: حمایت از صنایع موجود در شهرکها و نواحی صنعتی از مهمترین اقدامات این شرکت است.

رییس هیاتمدیره ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراسان ش//مالی بی//ان ک//رد: ارائ//ه تس//هیالت، آموزش حض//وری و غیرحضوری به مدیران و کارکنان واحدهای صنعتی، برگزاری تورهای صنعتی به منظور بازدید از واحدهای صنعتی توانمند کشور و انتقال تجربهها از جمله حمایتهای این شرکت است.

وح//دت ادام//ه داد: ارائ//ه تس//هیالت ط//رح رون//ق تولید، کمکهای فنی و اعتباری و تس//هیالت نوس//ازی و بازس//ازی عالوهبر راهان//دازی واحدهای صنعتی راکد به توانمندس//ازی واحدهای فعال، کمک میکند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت: استفاده از محصوالت واحدهای تولیدی استان از حمایتهایی است که دستگاههای اجرایی استان و عموم مردم میتوانند در جهت کمک به رونق تولیدکنندگان استان انجام دهند.

وحدت تاکید کرد: ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراسان ش//مالی با راهاندازی نمایش//گاه دائمی محص//والت واحدهای تولی//دی مس//تقر در ش//هرکها و نواحی صنعت//ی و ترغیب مس//ئوالن اس//تان به بازدید از این نمایش//گاه گامی در جهت معرفی تولیدات صنایع کوچک و منوسط استان برداشته است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی ادامه داد: تاکنون تعدادی از مدیران دس//تگاههای اجرایی، مدیران حراس//ت کل استان، خبرنگاران، نمایندگان و بسیاری از افراد دیگر از این نمایشگاه بازدید کردهاند.

وح//دت افزود: این ش//رکت از صنایع کوچک اس//تان برای حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی و معرفی محصوالت تولیدی حمایت میکند.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان شمالی تاکیدکرد: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نمایش//گاه دائمی برای فروش محصوالت خوشههای صنعتی کش//ور را در ایالم راهاندازی کرده که اس//تفاده از این ظرفیت برای دو خوشه صنعتی فرش و آبنبات این استان و تقویت بازار فروش این محصوالت فرصت بسیار خوبی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.