آموزش نحوه صادرات مشتقات نفت و گاز در لرستان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی لرستان از برگزاری کارگاه آموزش//ی نحوه ص//ادرات فرآوردههای نفت و گاز برای مدیران واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی خبر داد . به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از لرس//تان، بختیار رازانی با بیان این خبر گفت: هدف اصلی از برگزاری این دوره آموزشی، آش//نایی مدیران واحدهای صنعتی با نحوه صادرات مشتقات نفت و گاز است.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی لرستان عنوان کرد: در این دوره آموزش//ی یکروزه که به مدت 8 ساعت در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی استان برگزار شد، 25 نفر از فعاالن صنعتی و اقتصادی مس//تقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی و کارشناسان گمرک حضور داشتند.

رازانی تصریح کرد: امکان ص//ادرات فرآوردههای نفتی پس از اظه//ار صحی//ح کاال در گم//رک، اعالم فرموالس//یون مواد تش//کیلدهنده و مش//خصات فن//ی آن، انج//ام نمونهبرداری، آزمای//ش ف//رآورده ب//ا رعایت قوانی//ن و مق//ررات گمرکی از مهمترین مباحث طرح شده در این دوره آموزشی بود.

رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرس//تان افزود: آموزشهای ارائه ش//ده از س//وی این شرکت مطابق با نیازهای صنایع کوچک و متوس//ط در رش//ته صنایع متفاوت طراحی شده و از استانداردهای جهانی بهرهمند است که تاکنون 6 دوره در سازمان فنیوحرفهای استان برگزار شده اس//ت. رازانی با تاکید بر اینکه به فراگیران در پایان دورههای آموزش//ی گواهینامه معتبر اعطا میش//ود، گف//ت: واحدهای صنعتی که کارکنان آنها در این دورههای آموزش//ی ش//رکت داش//تهاند ب//رای دریافت ان//واع حمایتها از س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران در اولویت قرار خواهند داش//ت. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان تاکید کرد: از ابتدای س//ال تاکنون 38 دوره آموزش//ی برگزار شده و 1067 نفر آموزش دیدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.