کارآفرینی 1000 نفر در دانشگاه شریف

«گسترش‹صنعت»‹از‹هشتمین‹جشنواره‹سراسری‹کارآفرینی‹و‹توسعه‹کس ‹بوکار‹شریف‹گزارش‹م‹یدهد‹

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

در دنیای پیچی//ده امروز که نیازهای اولیه انس//ان به نهایت اش//باع خود رس//یده کارآفرین//ی و خالقی//ت بیش//ک تنه//ا راه ممک//ن ب//رای ادام//ه رون//د رش//د اقتص//ادی اس//ت. از س//وی دیگ//ر دانش//گاهها مح//ل کسب معرفت و دانش هس//تند. از این جهت میتوانند در ش//کلگیری کسبوکار نقش تعیینکنندهای داشته باش//ند. بنابراین منطقی است بیش از هر جای دیگری خالقیت و نوآوری را از دانشگاهها و جوامع مرتبط با آنها انتظار داش//ته باشیم. در همین ارتباط مرکز کارآفرینی دانش//گاه ش//ریف با نگاه ملی اقدام ب//ه برگزاری 7دوره از جش//نوارههای کس//بوکار کرده اس//ت و هشتمین جش//نواره سراس//ری کارآفرینی و توس//عه کسبوکار )8vccup(فیرش با حمایت ستاد توسعه فرهنگ عام، فناوری و اقتصاد دانشبنی//ان معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری در تاریخ ۶ دی ۵۹۳۱ در دانش//گاه صنعتیشریف برگزار شد. در این مراسم داود رشتچیان معاون پژوهش//ی و فناوری دانش//گاه صنعتی ش//ریف، مجی//د دهبیدیپور ریی//س مرکز کارآفرین//ی و مرکز رشد شریف، خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فن//اوری اطالع//ات ایران و رض//ا رزنوخ//ی مدیرعامل صندوق مالی توسعه فناوری ایران حضور داشتند.

‹تشکیل‹زیست‹بوم‹کارآفرینی‹ ‹

داود رشتچیان، معاون پژوهش//ی و فناوری دانشگاه صنعتی ش//ریف با تش//ریح ش//کلگیری دانشگاهها در ایران و رس//یدن آن از فاز آموزش به تجاریسازی ایده گفت: توسعه پایدار نیازمند استفاده درست و متناسب از دانش، ثروت و مدیریت اس//ت. پولهای س//رگردان بس//یاری در دس//ت مردم اس//ت و مدی//ران کارآفرین میتوانند با جمع کردن دانش و ثروت پیرامون مدیریت خود در مسیر توسعه گام بردارند.

داود رش//تچیان افزود: کارآفرینی یک ارزش اس//ت و امی//دوارم کار ک//ردن نیز به ارزش تبدیل ش//ود زیرا کشورهای چین و هند با رشد ۴۱ و ۰۱درصدی تولید ناخالص ملی در س//الهای گذشته از طریق کار کردن در این حوزه به این رشد رسیدهاند.

‹۰۲۲‹واحد‹فناور‹دانشگاه‹شریف‹ ‹

مجی//د دهبیدیپ//ور، ریی//س مرک//ز کارآفرینی و مرکز رش//د ش//ریف نیز در این آیین گف//ت: ۳ بخش در توس//عه کسبوکار نقش اساس//ی دارند؛ دانشگاهها، س//رمایهگذاران بخ//ش خصوصی و دانش//جویان که از اجزای اصلی این چرخه هس//تند. دانش//گاه شریف به روی بخش خصوصی باز اس//ت و از آن//ان میخواهیم که به ما کم//ک کنند زیرا بدون کمک آنها هیچ اتفاق کارآفرینی نمیافتد.

رییس مرکز کارآفرینی و مرکز رش//د شریف خطاب به دانش//جویان نیز گف//ت: منتظر بخشه//ای دولتی نباش//ید، روی پای خود بایس//تید و ای//ن ۵ نکته را در ش//روع هرکاری اجرا کنید؛ به تیمسازی اهمیت دهید، از راهنمای خوب کمک بگیرید، توانمندیهای مهارتی ن//رم خود را تقوی//ت کنید، پیش از تولی//د حتما بازار محص//ول را مطالعه کنی//د و از تامین منابع مالی طرح خود غافل نشوید.

دهبیدیپور در حاشیه این مراسم به گسترش صنعت گفت: مرکز رش//د دانشگاه شریف دارای سابقه ۳۱ساله اس//ت و تاکنون هزار تقاضا به این مرکز داش//تهایم که از این تعداد ۰۲۲ مورد پذیرفته و تبدیل به ش//رکت و واحد فناور شدهاند.

او اف//زود: واحدهای فناور مرکز رش//د ش//ریف را دو طیف شرکتهای موفق و شرکتهای به نتیجه نرسیده تشکیل میدهند که اکنون حدود ۰۱درصد آنها موفق ب//وده و به ف//روش میلی//اردی رس//یدهاند و ۵۲درصد شرکتهای به نتیجه نرسیده هستند. مابقی ۵۶درصد را هم ش//رکتهایی تش//کیل میدهند که دو سر این طیف قرار گرفتهاند.

به گفته دهبیدیپور ظرفیت استقرار این مرکز برای ۰۵ واحد فناور است که این واحدها باید دوره سه ساله را برای رس//یدن به نتیج//ه مطلوب طی کرده و پس از آن مرکز رش//د را ترک کنند. چراکه شرایط استقرار در مراکز رش//د به دو صورت اس//ت؛ یکی برای هستههای فن//اور ک//ه دوره زمان//ی ۶ ماهه اس//ت و دیگری برای ش//رکتهای ثبتشده با هویت خصوصی و مستقل که دوره زمانی ۳ساله برای آنها در نظر گرفته شده است.

ریی//س مرک//ز کارآفرینی و مرکز رش//د ش//ریف به خدمات مراکز رش//د برای هس//تهها و واحدهای فناور اش//اره کرد و گفت: به طور کلی ۴ نوع خدمات ازجمله فضای فیزیکی و امکانات، مش//اوره و آموزش، خدمات مالی و اعتباری و کمک ب//ه فرآیند بازاریابی برای این نوع واحدها در نظر گرفته ش//ده که در فرآیند بازاریابی واحدهای فناور هنوز با ضعف مواجه هستیم.

دهبیدیپور معتقد است آموزش و پژوهش بهعنوان اهرمی برای ایجاد زیرس//اختها، توس//عه کارآفرینی و رفع نیاز بازار به ش//مار میآید. با ای//ن رویکرد بود که ما توانس//تیم در 7 جش//نواره قبل از ه//زار طرحی که ارائه شد بین ۰۰۱ تا ۰۵۱ مورد را به کسبوکار تبدیل کنیم.

او با اش//اره به ۰۲۲ ش//رکت و واحد فن//اور در مرکز رش//د تصریح کرد: اگر بهطور تقریبی هر واحد فناور ۴ نفر نیروی کار داشته باشد در کل توانستهایم برای هزار نفر شغل ایجاد کنیم.

‹رابطه‹اینترنت‹با‹تولید‹ناخالص‹ملی‹ ‹

فریدون قاسمزاده بهعنوان یک پیشکسوت کارآفرینی فناوری اطالعات و ارتباطات گفت: افزایش هر 8میلیون کاربر اینترنتی، رشد ناخالص ملی را ۴/۱درصد افزایش میده//د. وی ب//ا ارائه نمودارهای ش//رکتهای موفق جهانی افزود: سال ۰8۳۱ در بازارهای بینالمللی بورس نامی از ش//رکتهای آیتی نبود اما در عرض ۵۱س//ال ش//رکتهای فعال در زمینه آیتی ج//زو بزرگترین و پولدارترین شرکتها در جدول شدند.

وی با بی//ان اینکه میزان اس//تفاده از اینترنت رابطه مس//تقیم با رش//د تولید ناخالص ملی هر کشور دارد، افزود: رش//د تولی//د ناخالص ملی کش//ورهای در حال توسعه 7۶/۱درصد و کشورهای توسعهیافته 8/۳درصد اس//ت. قاسمزاده با بیان اینکه انحصاری کردن اینترنت پرسرعت تلفنهای همراه تصمیمی نادرست در کشور در سالهای گذشته بود، گفت: با برداشتن این انحصار و در مدت//ی کوت//اه ۴۳میلی//ون از ۵۵میلی//ون کاربر تلفنهای همراه به اینترنت دسترسی دارند که ضریب نفوذ جمعیتی اینترنت را به ۰7 درصد رسانده است.

‹۰۰۵۱‹شرکت‹نوپا‹در‹کشور ‹

رضا رزنوخی، مدیرعامل صندوق مالی توسعه فناوری ایران با اش//اره به اینکه دانش//گاه شریف به منظور تنوع پذیرش در اکوسیس//تم کارآفرینی مراکز ش//تابدهی س//تاک را برای پذی//رش ایده و پروژههای دانش//جویی و مرک//ز رش//د و کارآفرین//ی ایجاد کرده به گس//ترش صنعت گفت: جش//نواره کارآفرینی دانشگاه برگرفته از مدل کارآفرینی کش//ورهای پیش//رفته اس//ت و در این مراسم دانشجویان طرحها و ایدههای خود را به نمایش میگذارند و به رقابت میپردازند.

زرنوخی با اشاره به صندوق مالی توسعه فناوری ایران گفت: س//رمایه این صندوق غیردولتی اس//ت و با توجه به رکودی که در کش//ور وجود دارد اما استارتآپها یا شرکتهای نوپا رشد خوبی را در دوسال اخیر داشتهاند و موفق به کارآفرینی برای ۰۰۰۳ نفر ش//دهایم. رش//د استارتآپها در بخش صنایع به دو دلیل کمبود بودجه و رقابتپذیر نبودن برای رس//یدن به نوآوری به کندی انجام میشود.

به گفته او بودجه صندوق نوآوری و ش//کوفایی برای ش//رکتهای دانشبنیان در نظر گرفته شده که با توجه به ریسک باالیی که اس//تارتآپها دارند صندوق مالی توس//عه فناوری ایران از این ش//رکتهای نوپا حمایت میکن//د و ازجمل//ه پروژههایی که حمای//ت کردهایم و موف//ق بودهاند میتوان به کافه ب//ازار، دیوار و در حوزه بایوفناوری به ش//رکت کاوش و س//ینا ژن همچنین در حوزه گردشگری به سایت علی بابا اشاره کرد که حدود ۰۰8 نف//ر تی//م جوان در ای//ن مراک//ز کار میکنند. او معتقد اس//ت که آمارهای ضد و نقیض//ی درباره تعداد اس//تارتآپها در کش//ور وجود دارد ام//ا حدود ۰۰۵۱ ش//رکت نوپا در کش//ور فعالیت دارند ک//ه از این تعداد حدود ۰۵ ش//رکت فروش باال دارن//د. بزرگترین مانعی که اکنون بر س//ر راه استارتآپها وجود دارد این است که نق//ش نهادهای دولتی در ارائه تس//هیالت جذابیت ب//رای ریس//ک اس//تارتآپها را ک//م میکن//د چراکه کارآفرینی نیاز به پول هوشمند دارد و عالوه بر سرمایه استارتآپها نیاز به آموزش و مشاوره نیز دارند.

در پای//ان این مراس//م ۴ گروه ای//ده و ۵ گروه طرح کسبوکار موضوعات خود را ارائه کردند و مورد داوری ق//رار گرفتند که به نف//رات برتر جوایزی اهدا ش//د. با توجه به اینکه اس//تارتآپها یا شرکتهای نوپا امروزه با فعالیت خود توانس//تهاند تبدیل به کمپانیهای بزرگ دنیا ش//وند امید میرود برگزاری چنین جشنوارههایی بتواند زمینه را برای رش//د نخبگان در عرصه اقتصادی فراهم کند.

طیبه‹جهانبازی

صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.