احیای دریاچه ارومیه براساس نقشه راه ادامه خواهد یافت

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

معاون اول رییسجمهوری با اش//اره به اینکه امروز نگرانیها درباره خشک ش//دن دریاچه ارومیه که مطالبه مردم بود کاهش یافته گف//ت: روند مطلوب احیای دریاچه ارومیه براس//اس نقشه راه ادامه خواهد یافت.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از پایگاه اطالعرس//انی معاون اول رییسجمهوری، هش//تمین جلس//ه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رییسجمهوری برگزار ش//د. اسحاق جهانگیری در این جلسه با اش//اره به شرایط مطلوب دریاچه ارومیه در مقایسه با سال شروع دولت یازدهم گفت: اقدامات انجام ش//ده ب//رای احیای دریاچه ارومیه بسیار پراهمیت و قابل توجه بوده و باید براساس نقشه راه تدوین شده این مسیر ادامه یابد. وی با بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه از مطالبات مردم و ش//عار رییسجمه//وری در انتخابات پیش//ین بوده، اظهار کرد: در س//الهای گذش//ته همه کس//انی که به ایران عالقهمند هس//تند نس//بت به خشک شدن دریاچه ارومیه و پیامدهای زیس//تمحیطی آن اب//راز نگرانی میکردند که خوش//بختانه گزارشها و تصاویر ماهوارهای نشان میدهد با برنامهریزی و تدبیر میتوان بر مشکالت فائق آمد. دولت با وجود همه مش//کالت مالی و کمبودها تالش خواهد کرد تا بودجه الزم ب//رای احیای دریاچه پرداخت ش//ود. در این جلس//ه که وزیران نیرو، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس س//ازمان حفاظت محیطزیست و رییس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه ارائه شد.

در گزارش دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به پایان مرحله تثبیت این دریاچه پس از دو س//ال و آغاز احیای آن از امس//ال عنوان شد: تا پیش از این برخی افراد تاکید داشتند که این دریاچه بهطور قطع خشک خواهد شد اما تجربه نشان داد که میتوان با برنامهریزی درست و مشارکت مردم و دستگاهها به نتایج قابل قبولی دس//ت یافت. تراز آبی دریاچه از ابتدای شروع کار دولت یازدهم ۰۲۱س//انت بهبود یافته و پیشبینی میشود در یک برنامه ۰۱ساله با برنامهریزی و مدیریت منابع آب دریاچه ارومیه به دوران اوج خود بازگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.