تدوین قانونی برای تجاریسازی علم در مجلس

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

رییسکمیسیوناقتصادیمجلسازتدوینقانونیدرقالبیک طرح و یک بسته جامع برای بروزرسانی و تجاریسازی علم خبر داد. به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی در مراس//م رونمایی از صندوق س//رمایهگذاری جسورانه و گشایش بازار شرکتهای کوچک و متوس//ط فرابورس ایران اظهار کرد: بعد از گذش//ت ۴ دهه از انقالب اس//المی، ایران رتبه پانزدهم تولید علم را به خود اختص//اص داده و اکنون به آن زمان رس//یدهایم تا بتوانیم از این علم تولید ش//ده برای تجاریسازی و خلق ثروت استفاده کنیم. وی با بیان اینکه اس//تفاده از این دانش برای افزایش رفاه جامعه اس//ت، تصریح کرد: معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری تاکنون توانس//ته اقدامات خوبی برای تجاریس//ازی علم انجام ده//د به طوری که رتبه کش//ور در دو س//ال گذش//ته ۵۲ واحد رش//د کرده اس//ت. موضوع بورس ایده آغازی برای رش//د کشور به ش//مار میرود و در برنامه ششم توسعه ارتقای ظرفیت اقتصاد دانشبنیان پیشبینی ش//ده تا به حداکثر ممکن برس//د. رییس کمیس//یون اقتصادی مجلس شورای اس//المی با بیان اینکه در حال حاضر کمیته تخصصی اقتصاد دانشبنیان در کمیس//یون اقتصادی مجلس راهاندازی ش//ده اظهار کرد: این کمیته نیازمند تدوی//ن قان//ون و اصالح آییننامه اس//ت. مجلس و کمیس//یون اقتص//ادی برای ارتق//ا و توانمندی ش//رکتهای دانشبنیان در ح//وزه بازار س//رمایه هم//کاری میکنن//د. پورابراهیمی گفت: بناست با همکاری معاونت علمی قانون کمیته تخصصی اقتصاد دانشبنی//ان در قالب طرح و یک بس//ته جامع برای بروزرس//انی و تجاریس//ازی علم تدوین ش//ود. امیدوار هس//تیم در راستای حمایت از ش//رکتهای دانشبنیان خبرهای جدیدی بشنویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.