تقویت بخش خصوصی برای توسعه اشتغال فارغالتحصیالن

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

رییس ات//اق بازرگانی اتاق تهران ب//ر تقویت بخش خصوصی برای توسعه اشتغال فارغالتحصیالن کشور تاکید کرد.

ب//ه گزارش مهر، مس//عود خوانس//اری در مراس//م رونمایی از صندوق س//رمایهگذاری جسورانه و گش//ایش بازار شرکتهای کوچک و متوس//ط فرابورس ای//ران در وزارت ام//ور اقتصادی و دارای//ی گفت: ایران میتوان//د بهعنوان اقتصاد اول باش//د چون ظرفی//ت آن را ازجمله مناب//ع کافی، انرژی، مع//ادن و نیروهای انس//انی تحصیلکرده دارد. وی با اش//اره به مش//کالت اقتصادی کشور اظهار کرد: مشکالت ساختاری، نظام مالیاتی، بحرانهای کاری، تامین اجتماعی ...و ازجمله عواملی هستند که نمیگذارند اقتصاد کشور به خوبی پیش برود.

وی با بیان اینکه در آن زمان که از نفت درآمد خوبی داش//تیم بخش خصوصی فراموش شده بود، گفت: اکنون زمان آن رسیده تا بخشهای خصوصی تقویت ش//وند که این موضوع نیز از سوی رهبر معظم انقالب تاکید و تایید شده است.

رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه بنگاههای کوچک و متوسط در تمام کشورهای دنیا بیش//ترین اشتغال را دارند، تصریح کرد: در کشور ما هم ۰۶درصد اشتغال صنعتی مربوط به بنگاههاست و درصد باالیی ارزشافزوده ایجاد میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.