گستردهتر شدن سفره صنعت در برنامه ششم

با‹توجه‹به‹بررسی‹الیحه‹برنامه‹ششم‹در‹مجلس‹شورای‹اسالمی‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مجلس شورای اسالمی در ای//ن ای//ام روزه//ای پرمش//غلهای را پشتسر میگ//ذارد و نماین//دگان مجل//س ش//ورای در 3 ش//یفت مش//غول بررسی الیحه برنامه ششم توسعه هس//تند تا براس//اس آن بودج//ه ۶۹ را مورد بررس//ی و تصویب ق//رار دهند. تاکنون از ۴۴۱ ماده برنامه شش//م توس//عه ۵۴ ماده مورد بررس//ی نمایندگان قرار گرفته و از هفته آینده نوبت به م//واد بخش صنعت، معدن و تجارت خواهد رس//ید. براس//اس برنامهریزیها و هدفگذاریهای اعالم ش//ده از س//وی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی و رسیدن به سهم ۸3 درصدی در پایان برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است. به گفته نمایندگان ای//ن هدفگذاری هنوز قطعی نش//ده اما رقمی بین ۰3 تا ۰۴درص//د برای بخش صنعت و معدن تعریف شده است.

‹س/هم‹ ۷۲‹ درص/دی‹ صنع/ت‹ از‹ تولی/د‹ ‹ ناخالص‹داخلی

درحالحاضر مطابق آخرین آمار فصلی مرکز ملی آمار گروه خدمات با ۶3/3 درصد بیش//ترین س//هم را در تولی//د ناخال//ص داخلی دارد. پ//س از آن گروه صنعت با ۹/۶۲درصد و گروه کشاورزی با۹/۸ درصد در رتبهه//ای بعدی قرار گرفتهاند. بنابراین باتوجه به س//هم صنعت از تولید ناخالص داخلی افزایش آن به حدود ۰۴ درصد نیازمن//د برنامهریزی و منابع مالی گسترده است. به همین منظور افزایش سرمایهگذاری جدید برای سال آینده در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. درحالحاضر سهم صنای//ع از تولید ناخالص داخلی به تنهایی حدود ۷۱ درصد اس//ت که به گفته کارشناسان عمده این سهم از س//وی صنایع بزرگ تامین میش//ود؛ این درحالی است که در کشورهای توسعهیافته عمده سهم صنایع از تولی//د ناخالص داخلی از س//وی صنایع کوچک و متوسط تامین میش//ود. صنایع بزرگ به دلیل آنکه برای اش//تغالزایی نیاز به س//رمایهگذاری کالن دارند گزینه مناس//بی برای افزایش س//هم تولید ناخالص داخلی نیستند بنابراین دولت با انتخاب الگوی توسعه صنایع کوچک و متوسط میتواند با یک تیر دو نشان بزند و ضمن افزایش س//هم صنایع از تولید ناخالص داخلی اشتغالزایی موردنظر را نیز تحقق بخشد.

‹تامین‹مالی،‹چالش‹اصلی‹تحقق‹برنامه ‹

البته الزمه رس//یدن به اه//داف موردنظر تامین مناب//ع صحی//ح براس//اس ت//وان واقعی کش//ور و تخصیص آن است. معضلی که به گفته نمایندگان مجلس شورای اسالمی با توجه به وضعیت موجود تحقق اهداف برنامه شش//م توس//عه دور از انتظار اس//ت. عبداهلل رضیان، عضو کمیس//یون صنایع و مع//ادن مجلس ش//ورای اس//المی در گفتوگو با گسترش صنعت با بیان اینکه درحالحاضر با توجه به رکود حاکم بر بازار شرایط تولید مناسب نیست، اظهار کرد: در برنامه شش//م توس//عه چندین ماده ب//رای رونق تولید و افزایش س//هم صنعت از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته ش//ده که نیاز به کار کارشناس//ی بیش//تر در مجلس دارد تا به تصویب برسد.

‹تحقق‹اهداف،‹دور‹از‹انتظار‹ ‹

عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اس//المی با بیان اینکه در برنامه شش//م توسعه سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی بین ۰3 تا ۰۴ درصد در نظر گرفته ش//ده است اظهار کرد: آنچه در برنامه ششم توسعه دیده شده کمی خوشبینانه است. برای تحقق این امر نی//از به تامین منابع و پرداخت وجود دارد بهطور مثال منابعی که برای بخش کشاورزی و آب در برنامه شش//م توسعه دیده شده بعید است که محقق شود.

رضیان با بیان اینکه هدفگذاریها و تامین منابع مالی نیاز به بررسی بیشتر در کمیسیون تلفیق دارد افزود: در بخش صنعت دورنمای خوبی دیده ش//ده ام//ا چگونگی تحقق آنها اهمیت دارد و تمام منابعی که در برنامه دیده میش//ود بای//د در بودجههای هر س//ال لحاظ ش//ود بنابراین باید مبتنیب//ر واقعیت برنامهریزی انجام شود. درحالحاضر با منابع موجود امکان تحقق هدفگذاریها وجود ندارد و امیدواریم در س//الهای آینده با بهبود وضعیت این امر تحقق پیدا کند.

وی ب//ا بیان اینکه افزایش س//هم صنعت در تولید ناخالص داخلی در گرو توجه بیشتر به صنایع کوچک و متوسط اس//ت گفت: در برنامه شش//م توسعه نیز ب//ه صنایع کوچک و متوس//ط توجه ویژه ش//ده تا با اس//تفاده از ظرفیت این بخش هم هدفگذاریهای اش//تغال محقق شود و هم بتوانیم س//هم صنعت از تولید ناخالص داخلی را ارتقا ببخشیم.

رضیان درباره وضعیت بررسی برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس ش//ورای اسالمی گفت: مواد مربوط به صنعت و معدن از ماده ۰۵ در برنامه ششم توسعه شروع میشود به همین دلیل با توجه به اینکه مجلس شورای اسالمی تاکنون تا ماده ۵۴ این الیحه را بررس//ی کرده هنوز مجلس وارد موضوع صنعت و معدن نش//ده است و امیدواریم تا هفته آینده تکلیف هدفگذاریه//ای بخش صنعت و معدن نیز روش//ن شود.

‹دالیل‹کاهش‹سهم‹صنعت‹در‹سا ‹لهای‹ ‹ گذشته

نصراهلل محمدحس//ین فالح، عضو کنفدراس//یون صنع//ت در گفتوگ//و با گس//ترش صنع//ت درباره دالی//ل کاه//ش س//هم صنع//ت از تولی//د ناخالص داخلی در س//الهای گذش//ته گفت: در س//الهای اخیر س//هم صنع//ت از تولی//د ناخال//ص داخلی به دلی//ل س//وءمدیریتهای اقتص//ادی کاه//ش پی//دا کرده اس//ت. در س//ال ۱۹ با سیاس//تهای انقباضی که در کش//ور اجرا شد س//هم صنعت از این انقباض بسیار بیش//تر از س//ایر بخشها بود درنتیجه شاهد کاه//ش ۲۲ درصدی می//زان تولید صنعتی کش//ور بودیم.

این موضوع باعث شد با تعطیلی واحدهای صنعتی فعاالن اقتص//ادی در بخش خدمت س//رمایهگذاری کنن//د؛ از آنجایی که بخش خدمت نیز س//ربار ملی به ش//مار میرود منبس//ط ش//دن آن باعث افزایش قیمتهای تولید شد.

فالح با اشاره به راهکارهای افزایش سهم صنایع در تولید ناخالص داخلی گفت: تمامی عواملی که منجر به آزادسازی اقتصاد میشود به طور طبیعی بر توسعه صنعتی و رونق تولید تاثیر خواهد گذاش//ت و موجب سهولت در کسبوکار ...و میشود.

‹افزایش‹سهم‹صنعت‹با‹صنایع‹کوچک‹ ‹

عض//و کنفدراس//یون صنع//ت با بیان اینکه رش//د س//رمایهگذاری سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی را افزای//ش خواهد داد، اظهار کرد: س//هم صنعت از تولید ناخال//ص داخلی بین س//هم صنایع کوچک و متوسط و صنایع بزرگ تقسیمبندی میشود. در تمام کشورهای توس//عه یافته سهم عمده صنعت از تولید ناخالص داخلی در اختیار صنایع کوچک و متوس//ط است اما در ایران سهم عمده در اختیار صنایع بزرگ اس//ت که یک نقص به ش//مار م//یرود چون صنایع بزرگ برای راهاندازی به س//رمایهگذاریهای باال نیاز دارند. صنعت نفت و گاز برای ایجاد اشتغال نسبت به صنایع کوچک مقدار بسیار بیشتری به سرمایهگذاری نیاز دارد. وی با اش//اره به صنایعی که بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را دارند، گفت: عمده س//هم تولی//د ناخالص داخلی را صنایع//ی همچون خودرو، لوازم خانگی، نفت و گاز، سیمان و معدنی ...و تشکیل میدهند.

فالح با بی//ان اینکه کاهش مجوزها و بروکراس//ی اداری بر س//هولت کس//بوکار تاثیر خواهد گذاشت اظهارکرد: هزینه شکس//ت خوردن در سرمایهگذاری را بای//د کاه//ش داد. درحالحاض//ر رفت//ار ب//ازار با کسبوکارهای ورشکسته بس//یار نامناسب است در حالی که شکست جزئی از فعالیتهای صنعتی است و عالوه بر رفتار ب//ازار در این زمینه خألهای قانونی بسیاری نیز وجود دارد.

عض//و کنفدراس//یون صنعت یکی دیگ//ر از عوامل بهب//ود کس//ب و کار را کاهش هزینهه//ای تبادالت غیررس//می عن//وان ک//رد و گف//ت: هزینههایی که غیراز هزینههای رس//می ب//رای مجوزهای رنگارنگ غیرضروری صرف میش//ود باید کاهش پیدا کند. به طور کلی هرچه هزینههای یک کس//بوکار صنعتی کاهش پیدا کند جذابیت برای جذب سرمایه بیشتر خواهد شد.

بنابر این گزارش، در هفته آینده هدفگذاریهای بخش صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه نهایی خواهد ش//د. برنامهریزی براس//اس واقعیت و منابع موجود مهمترین اصلی است که نمایندگان مجلس ب//ر آن تاکید دارند تا ضمان//ت تحقق برنامه افزایش پی//دا کند. به طور قطع کاهش وابس//تگی اقتصادی دولت به نفت نیازمند افزایش سهم صنعت در تولید ناخال//ص داخلی اس//ت. این امر نیز تنه//ا با تعریف الگ//وی صحیح و تخصیص مناب//ع کافی امکانپذیر خواهد بود.

عبداهلل رضیان: درحالحاضر با منابع موجود امکان تحقق هدفگذاریها وجود ندارد

نصراهلل محمدحسین فالح: در تمام کشورهای توسعه یافته سهم عمده صنعت از تولید ناخالص داخلی در اختیار صنایع کوچک و

متوسط است

سیدمحمدحسن سیدزاده

صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.