دفاع خوب، داوری بد هردو در تاریخ میمانند به نام او که هرچه بخواهد همان میشود

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مردم ما باهوشتر از آن هس//تند ک//ه تف//اوت س//وال واقع//ی ی//ک مس//ئول یا یک مجلس را با س//وال سیاس//ی نفهمند و سیاسیکاری را نشناس//ند، مردم ما در ارزیابیهای خ//ود، تفاوت ب//ازی خ//وب و بد را س//ریع میفهمند، آنها با نخستین ش//وت بازیگران متوجه میش//وند که چه کسی، چقدر توان و آمادگی خدم//ت و دوی//دن را در ۰۹ دقیقه ب//ازی دارد و چه کس//انی نفس کم میآورند و برای به همزدن بازی، مرتب خودش//ان را به زمین و زمان میزنند. مردم ما برای همین آگاهیهاست که حتی وقتی میبازیم به کوچه و خیابان میآیند و شادمانی میکنند، وقتی بچههای ایران در زمین س//خت دیگری ب//ازی میکنند، اما خ//وب بازی میکنند ول//ی داوری با علت و بیعلت، رای خودش را به دیگری میدهد و ما ظاه//را میبازیم، مردم ما خم به ابرو نمیآورند و بازنده را چون برنده استقبال میکنند.

ای//ن مردم تفاوت تالش و خس//تگیهای بازیکنان//ی را که مردانه دویدهاند با توجه به ش//رایطی ک//ه در آن بازی کردهاند به طور کامل حس میکنند و میفهمند.

بازیهای سیاس//ی هم تفاوت چندانی با یک بازی ورزشی ندارد، در س//الهایی که سیاست با فرهنگ، هنر، ورزش، اقتصاد، اجتماع و زندگی من و شما عجین شد، کسانی که قرار بود سیاست را هیجانی کنند به نتایج دلخواه خود دست یافتند و فرهنگ آرامش در سیاست را که نتیجه س//الها تالش دولتهای قبل بود به هیجان در سیاست تبدی//ل کردند و بهخوبی با اس//تفاده از همه اهرمهای رس//انهای و ش//بکه ملی توانستند آرامش در سیاست را از مردم بگیرند که هنوز ادامه دارد و س//الها نیاز است تا فرهنگ آرامش و عقالنیت به حوزه سیاست برگردد.

بهطور مثال، پولهای صندوق بازنشس//تگی یک ش//رکت که در دولت دهم دچار تغییر و تحول شده بود در مجلس نهم مطرح و پاسخ الزم داده میش//ود اما بعد از چند ماه و آمدن دولت یازدهم بازهم به یکباره این س//وال بنا به دالیلی که همین دالیل جای س//وال و اما و اگر دارد دوباره در همان مجلس نهم مطرح میش//ود، وزیر در صحن علنی حاضر میش//ود و توضیح میدهد و از همه مهمتر طبق قانونی که همین مجلس نهم گذرانده اس//ت، میگوید؛ از س//ال گذشته بنا به دس//تور قانونی ش//ما نماین//دگان محترم، دیگر ای//ن صندوق به وزارتخانه تحت امر من مرتبط نیست و اصال طرح سوال، هیچ ربطی ب//ه من و وزارتخانه ندارد، ضمن اینک//ه من بهعنوان یک عضو دولت میدانم که اصل موضوع هم در دولت حل شده است.

ام//ا داوران محترم ب//ا ۱۱۱ رای موافق در برابر ۵۱۱ رای مخالف و ممتنع قبول نمیکنند و خطا میگیرند و کارت زرد نشان میدهند و حاضر به قبول «ویدئو چک» هم نمیشوند.

اما حافظ//ه تاریخی مردم ما، این داوریه//ا و این مظلومیتها را فرام//وش نخواهند ک//رد. همانطور که کاره//ای ضعیف و خیانتها را ه//م فرام//وش نمیکنند، ه//ر موضوعی را مردم ب//ا طنز و جوک س//اختن،با شوخی و جدی، با نوش//تن و حفظ کردن در طول تاریخ از نس//لی به نسل دیگر سپرده و میسپارند، بعضیها اصرار دارند که بگویند حافظه تاریخی مردم ضعیف اس//ت اما واقعیت این است که حافظه همان بعضیها ضعیف اس//ت، کارهای خوب ماندنی اس//ت مثل س//نگ ته جوی است، کارهای بد رفتنی است مثل حباب روی آب اس//ت،مردم هم کارهای خوب را مثل سنگ ته جوی میبینند و به یاد میآورند و ش//کر نعمت میکنن//د و دعای خیر و خدابیامرزی میفرس//تند و از کاره//ای بد ه//م مثل حب//اب روی آب میگذرند ت//ا زندگ//ی جریان یابد و آب تمیز و ش//فاف خودش را نش//ان دهد، معنای گذش//ت مردم،نداش//تن حافظه تاریخی نیست. بزرگواری آنهاست، عقالنیت جمعی برای ادامه حیات فردی است اما آنچه باید دولتم//ردان باورکنند همین حافظه تاریخی مردم اس//ت آن هم در فضای موجود جهان فناوری امروز و فرهنگ شهروند خبرنگاری، که آرشیو هزاره سوم را برای نسلهای آینده پربارتر از آرشیو هزارههای اول و دوم و قبل از تاریخ باقی خواهد گذاش//ت و آیندگان،گذشتگان خود را بهتر خواهند شناخت.

ناصر بزرگمهر مدیر مسئول

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.