۰۸‹درصد‹تسهیالت‹بان ‹کها‹در‹اختیار‹۰۲‹درصد‹بنگا‹هها

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید میگوید: ۰۸ درصد تسهیالت در سالهای گذشته به ۰۲ درصد بنگاهه//ای ب//زرگ اختصاص داش//ته و ۰۲ درصد بنگاههای کوجک کمتر از یک درصد تسهیالت از شبکه بانکی دریافت کردهاند.

به گزارش ایس//نا، اصغر نورالهزاده با بیان اینکه در بحث نظام تامین مالی با مشکل مواجه هستیم، افزود: در روستاها شبکه بانکی وجود ندارد و منابع مالی باالیی نیست درنتیجه باید نظام تامین مالی محلی ایجاد شود و در این راستا صندوقهای خرد محلی را تاسیس کردیم.

وی راهان//دازی نظام تامین مال//ی جمعی، نظام تامین مال//ی محلی و ایجاد صندوقهای محصولی را ازجمله راهکارهای توسعه مشاغل خانگی عنوان کرد و با اشاره به روشهای مختلف تامین مالی در دنیا افزود: در هندوستان بیش از 3 میلیون تعاونی محل//ی وج//ود دارد و گروههای خودیار تش//کیل ش//دهاند که بر اساس نظام س//رمایه اجتماعی کار توانمندس//ازی را انجام میدهند و با دادن وامهای خرد به یکدیگر کسبوکار راهاندازی میکنند.

نورال//هزاده درعی//ن ح//ال از فعالی//ت ۴۷۵ صندوق خ//رد محلی در ۰۰۶ روس//تا با همکاری جهاد کش//اورزی خب//ر داد و اف//زود: صندوقهای خ//رد محل//ی در نقاط روس//تایی ایجاد ش//دهاند و ب//ا مش//ارکت و مدیری//ت روس//تاییان اداره میشوند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه هیاتمدیره ای//ن صندوقها آموزشه//ای الزم را دیدهان//د، ابراز امیدواری کرد: س//ازوکار نظارت بر این صندوقها هرچه س//ریعتر از س//وی ش//ورای پ//ول و اعتبار تعریف ش//ود تا به انحراف کش//یده نشوند.

وی در ادامه خاطرنش//ان کرد: در سالهای اخیر ۰۸ درصد تسهیالت بانکی به ۰۲ درصد بنگاههای بزرگ پرداخت ش//ده و ۰۲ درص//د از کوچکترین بنگاههای اقتصادی که مش//اغل خانگی شامل آن میش//ود نیز تنها ۶/۰ درصد از تس//هیالت شبکه بانکی را دریافت کردهاند.

نورالهزاده که در برنامه تیتر امش//ب شبکه خبر س//خن میگفت، تاکید کرد: در حال حاضر ایران در دنیا به لحاظ تولید صنایعدستی در رتبه هشتم ق//رار دارد در حال//ی ک//ه در تج//ارت در رتبه ۸3 هستیم و این امر نشان میدهد که با توانمندسازی اف//راد و تعامل با بازارهای جهانی میتوانیم خود را به بازارهای دنیا متصل کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت تمرکز بر بازارهای داخلی اظه//ار کرد: در ح//ال حاض//ر ۰۵۲ میلیون قطعه مصرف روسری داخلی است در حالی که تولیدش ۰۱ میلیون قطعه اس//ت و ما نیاز داریم بیشتر در داخ//ل متمرکز ش//ویم چون بازاره//ای داخلی ما بزرگ اس//ت و کشش آن را دارد که اگر محصولی تولید کنیم نیاز داخل را تامین کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.