شناسنامهدار کردن داراییهای دولت در حال انجام است

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

وزی//ر ام//ور اقتصادی و دارایی در مراس//م رونمایی از نقش//ه ملی اس//تعالمات مجوزهای کش//ور از شناسایی و شناس//نامهدار شدن داراییهای دولت خبر داد.به گزارش ایرنا، علی طیبنیا افزود: هنوز اطالع دقیقی از میزان ام//وال و داراییهای دولت نداریم و به همین دلی//ل دولت نمیتواند از این داراییه//ا به صورت مولد، برنامهریزی و اس//تفاده کند. وی تصریح کرد: بدون شناسایی داراییهای دولت، برآورد دقیق از حجم و میزان آن غیرممکن است و داشتن اطالعات و شناس//ایی وضع موجود، گام نخس//ت برای س//اماندهی طرحها و پروژههاست. طیبنیا گفت: اجرای نقشه ملی استعالمات مجوزهای کش//ور موجب بهبود و ارتقای رتبه ایران در سطح بینالملل در این بخش شد. وی خاطرنشان کرد: اقتصاددانان و تاریخ تفکر اقتصادی درب//اره نق//ش دول//ت در اقتص//اد اختالف نظ//ر دارند؛ از یک س//و گرایشهای چپ معتقد به سیاس//ت انحصار همه فرآیندهای تولید و توزیع در دس//ت دولت هس//تند و در نقطه مقابل آن، گرایشهای راس//ت بر نقش حداقلی برای دولت تاکید دارند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: انجام موفق این ماموریت از س//وی دولت نیازمند در اختیار داشتن اطالعات الزم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.