تورم بدهی دولت با فشار نرخ سود

با توجه به بدهی ۰۰۷هزار میلیارد تومانی دولت به بخشهای مختلف مطرح شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

یک//ی از معضالت گریبانگیر اقتصاد ای//ران موضوع بدهیها و مطالبات دولتی اس//ت. براس//اس آخرین اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهیهای دولت به رقم ۰۰۷هزارمیلیارد تومان رس//یده و این در ش//رایطی است که علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در فروردین امس//ال آخرین اطالعات احصا ش//ده از بدهیهای دولت تا س//ال ۳۹ را ۰۶۳هزار میلیارد تومان اعالم کرد. این به معنای رشد دو برابری بدهیها در دولت یازدهم است با وجود این براساس اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی نس//بت بدهیهای دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در قیاس با کش//ورهای دیگر و اقتصادهای برتر جهان عدد قابل توجهی نیست و بین ۰۳ تا ۰۵درصد اس//ت. بنا به اعالم برخی منابع بینالمللی ازجمله دادههای پایگاه آماری ‪Trading Economics‬ این نسبت برای ایران حدود ۶۱درصد اعالم ش//ده با این حال کارشناسان معتقدند س//رعت افزایش بدهیها از میزان حجم بدهیها اهمیت بیشتری دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.